Termin szkolenia: 

 • 2 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
 • 9 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
 • 16 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.9-15.00

Adresaci:

Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.  Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

Cel szkolenia:

 • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej
 • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Program szkolenia ( nowy ulepszony o nowe moduły program szkolenia):

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie

1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych
2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.

II. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych wprowadzone  1 stycznia 2019 r.

1. Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
2. Zmiany w technice prowadzenia akt osobowych
3. Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?

III. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach obowiązujące od dnia 4 maja 2019 r.

1. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt.
2. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję.
3. Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów.
4. Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą.
5. Prowadzenie rejestru zawartych umów.

IV. Instrukcja Kancelaryjna a archiwum zakładowe

1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
2. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, Bc)
3. Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
4. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
5. Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
6. Opisywanie teczek
7. Sporządzanie ewidencji.

V. Instrukcja archiwalna

1. Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
2. Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
3. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
4. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spisy zdawczoodbiorcze, wykazy spisów)
5. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
6. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
8. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
9. Nowe zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
10. Sprawozdawczość archiwum zakładowego
11. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.

VI. Procedura brakowania dokumentacji

1. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
2. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
3. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
4. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
5. Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
6. Typowanie dokumentacji do zniszczenia
7. Sporządzanie wniosku na brakowanie.

 

Koszt szkolenia stacjonarnego: 380pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 270pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

  zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy oraz Lunch
 • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Archiwum zakładowe –  nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych organizujemy również w formie zamkniętej.

Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!