Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

I. Dokumentacja w sekretariacie szkolnym:
Księga korespondencji,
Rejestr skarg i wniosków, procedury rozpatrywania skarg,
Prowadzenie księgi ucznia,
Księga ewidencji (procedury dotyczące śledzenia obowiązku szkolnego, dokumentacja przechowywana w sekretariacie, dziecko posiadające odroczenie obowiązku szkolnego – dokumentacja i procedury, dane wpisywane w SIO),
Rejestr wycieczek (regulamin i karta wycieczki, liczba dzieci w grupie, zgody rodziców),
Rejestr wydanych legitymacji (procedura wydawania legitymacji, duplikaty legitymacji),
Rejestr wydanych świadectw szkolnych (procedury wydawania, duplikaty świadectw, oczywista pomyłka w treści świadectwa),
Rejestr wydanych kart rowerowych.
Rejestr dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
Rejestr zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przekazywanych szkole przez komisję okręgową
Wydawanie kserokopii lub odpisów arkuszy ocen,
Informacja o osiągnięciach ucznia przenoszącego się do innej szkoły w trakcie roku szkolnego (wykaz ocen i inne informacje),
Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi, rejestr pieczęci
II. Dokumentacja pracownicza
Ewidencja czasu pracy pracowników – nowe regulacje prawne,
Rejestr wyjść służbowych,
Akta osobowe nauczycieli,
Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego, nauczyciela kontraktowego,
Rejestr wydanych zaświadczeń,
Delegacje służbowe w szkole,
Rodzaje umów zawieranych z nauczycielami – informacje wpisywane do SIO,
Pensum i uśrednione pensum w szkole – regulacje prawne, przykłady.

III. Pozostała dokumentacja
Statut, Plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego,
Rekrutacja do szkoły/przedszkola – dokumentacja, regulamin i odwołania,
Rejestr wypadków (protokoły wypadku, procedury szkolne),
Procedury skreślenia ucznia z listy uczniów – dokumentacja, procedury,
Regulaminy: przyprowadzania i odbierania dzieci, korzystania z placu zabaw itp.
Regulamin i plan pracy świetlicy szkolnej (procedury dotyczące dowożenia dzieci do szkoły)
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej, załączniki
Protokół Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, załączniki
Procedury zatwierdzania protokołu Rady Pedagogicznej
Księga obiektu, Księga inwentarzowa – dane wprowadzane do SIO
Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
Wzory Decyzji, Zarządzeń i Uchwał Rady Pedagogicznej

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie   Dokumentacja i procedury obowiązujące w szkole/przedszkolu organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!