Termin szkolenia: Szkolenie organizowane jest tylko w formie zamkniętej!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-16.00

Program szkolenia:

I Wprowadzenie do bezpieczeństwa transakcji i dokumentów elektronicznych. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
1. KPA;
2. Ustawa z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
4. Skutki prawne używania bezpiecznego podpisu elektronicznego;
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej;
6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Rozporządzenie EIDAS) i Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej- zmiany w podpisie elektronicznym;

II Podpis elektroniczny a systemy teleinformatyczne w perspektywie finansowej 2014-2020.
1. Weryfikacja tożsamości
2. Podpis elektroniczny
3. Różnica między podpisem kwalifikowanym a profilem zaufanym. (rozróżnienie i dedykowanie poszczególnych podpisów)
4. Podpisywanie korespondencji w dedykowanych do obsługi programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 (SL2014, SOWA, LSI).
5. Skuteczność podpisów w systemach teleinformatycznych w kontekście wdrażanych programów operacyjnych RPO WP i POWER.
6. Kazusy- Wyroki WSA, problemy z UPP, EPUAP2 a Urzędy.
7. Sytuacje problemowe dotyczące obsługiwanych dokumentów.
8. Kiedy przechowywać dokument elektroniczny a kiedy papierowy?
9. Przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych

III EPUAP2 – podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania platformy
1. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (tworzenie, wysyłanie, podpisywanie, weryfikacja podpisów, odbieranie, archiwizacja) w tym korespondencji stanowiącej tajemnicę skarbową (zarówno korespondencja z Obywatelem oraz instytucjami)
a) Weryfikacja tożsamości,
b) Centrum certyfikacji- cele i zadania,
c) Ścieżka certyfikacji i zaufania,
d) Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane: rodzaje oraz cechy.
2. Odbieranie przesyłek;
3. Odsyłanie za pośrednictwem e-puap przesyłek, które wpłynęły niezgodnie z właściwością;
4. Oznaczanie daty wpływu dokumentu (np. w dni ustawowo wolne od pracy);
5. Podpisywanie dokumentów i przesyłek zawierających podpisane dokumenty

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Serwis kawowy
  • Lunch
  • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie E – administracja w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach POWER i RPO WP  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!