Termin szkolenia:

 • 18-20 listopada 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
 • 9-11 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
 • 21-23 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 3 dni, godz.9-17.00

Mamy specjalny – 15% rabat dla wszystkich osób, które brały udział w naszych szkoleniach z Kursu kancelaryjnego-archiwalnego I stopnia! Rabat nie łączy się z innymi rabatami!

Adresaci:

Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.
 
W ramach kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia osoby uczestniczące będę pracowały na materiałach archiwalnych oraz oficjalnych formularzach wymaganych przez Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowe w Warszawie. W trakcie zajęć porządkowana będzie dokumentacja aktowa, techniczna, kartograficzna, fotograficzna, audiowizualna i druki ulotne.
Cel szkolenia:
 
Pogłębienie posiadanej przez słuchaczy wiedzy poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

Organizacja pracy kancelaryjnej

 • Informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
 • Organizacja pracy kancelaryjnej – charakterystyka systemów kancelaryjnych
 • Podstawy prawne funkcjonowania kancelarii – instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
 • Zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych – kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego
 • Specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji
 • Miejsce archiwum zakładowego w strukturze organizacyjnej jednostki
 • Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
 • Dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych

Zasady ogólne kwalifikacji akt – podział akt na materiały archiwalne
i dokumentację niearchiwalną

 • Ogólne zasady kwalifikacji dokumentów
 • Przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
 • Podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
 • Rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych

Standardy postępowania z materiałami archiwalnymi

 • Standard porządkowania materiałów archiwalnych
 • Standard ewidencjonowania materiałów archiwalnych
 • Standard technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych

Porządkowanie akt w archiwum zakładowym

 • Podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym
 • Rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym
 • Etapy porządkowania dokumentacji
 • Wydzielanie materiałów kategorii B
 • Segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B
 • Segregacja i systematyzacja akt kategorii A
 • Znakowanie akt – nadawanie sygnatury archiwalnej

Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

 • Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
 • Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
 • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Wyposażenie archiwum zakładowego
 • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
 • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
 • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
 • Udostępnianie dokumentacji
 • Konserwacja akt

Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego

 • Przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
 • Sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego
 • Organizacja przekazywania
 • Stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
 • Dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
 • Opracowanie notatki wstępnej

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

 • Przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
 • Metody brakowania dokumentacji
 • Brakowanie w zasobie uporządkowanym
 • Brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
 • Zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
 • Komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
 • Sporządzanie spisów i wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Tryb uzyskiwania zezwoleń na brakowanie dokumentacji
 • Ekspertyzy archiwalne
 • Likwidacja dokumentacji

Porządkowanie zasoby archiwum zakładowego

 • Rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje
 • Ustalenie przynależności zespołowej
 • Archiwizowanie materiałów archiwalnych
 • Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji
 • Systemy ewidencji zasobu archiwalnego

DNI 2-3

Zajęcia praktyczne, m. in.

 • Rozpoznanie przynależności zespołowej
 • Segregacja dokumentacji
 • Weryfikacja kategorii archiwalnych
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych
 • Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Opisywanie teczek
 • Sygnowanie dokumentacji
 • Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

Egzamin praktyczny

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia jest ukończenie kursu kancelaryjno – archiwalnego I stopnia.

Koszt szkolenia: 890pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 720pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia –  zgodnym z wymogami MPiPS., uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Serwis kawowy  oraz Lunch każdego dnia szkolenia
 • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Kurs kancelaryjno-archiwalny drugiego stopnia organizujemy również w formie zamkniętej.

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!