Termin szkolenia: Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi, po zmianach wprowadzonych Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.
Zapoznanie z nowymi przepisami wprowadzonymi tą nowelizacją oraz konfrontacja z uregulowaniami już istniejącymi.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane przede wszystkim dla pracowników domów pomocy społecznej,pracowników szpitali psychiatrycznych, oraz innych osób zajmujących się opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (JST, organy administracji rządowej, inne instytucje do tego powołane, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe itp.)

Program szkolenia:

-Cele ustawy, zakres obowiązywania
-Przedstawienie organów odpowiedzialnych za realizację ochrony zdrowia psychicznego w Polsce- zadania, kompetencje i dopuszczalne formy pomocy
-Problematyka wyrażenia zgody przez osobę z zaburzeniami psychicznymi- teoria i praktyczne przykłady
– Przymus bezpośredni- definicja, aktualna od stycznia 2018 całościowa regulacja , oraz kazusy
-Omówienie kwestii działań zapobiegawczych
-Orzeczenie o stanie zdrowia i skierowanie do szpitala psychiatrycznego
– Prawa osób zaburzonych psychicznie przebywających w szpitalu psychiatrycznym lub w domu pomocy społecznej – z podziałem na podlegające i nie podlegające kontroli
-Instytucja ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego
-Przedstawiciel ustawowy- w świetle przepisów kodeksu cywilnego
-Kwestia monitoringu w zamkniętych placówkach- wymagania ustawowe
-Zastosowanie izolacji po 1 stycznia 2018 r.
– Wymagana dokumentacja
-Postępowanie przed sądem opiekuńczym
-Wprowadzony od 1 stycznia 2018r. obowiązek profesjonalnej ochrony prawnej
-Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego i wypisanie z niego- regulacja prawna
-Przyjęcie do domu pomocy społecznej i wystąpienie z niego w świetle znowelizowanych przepisów
-Okresowe badania osoby przebywającej w domu opieki społecznej od 1 stycznia 2018 r.
-Kontrola legalności przyjęcia i przebywania w w/w placówkach
-Kwestia zachowania tajemnicy
-Leczenie odwykowe –znowelizowane przepisy
-Najistotniejsze przepisy karne regulujące powyższą tematykę
-Przepadek przedmiotów i narzędzi nie będących własnością sprawcy

 

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!