Termin szkolenia:

 • 20 października 2017r. Katowice Termin potwierdzony!
 • 27 października 2017r. Opole
 • 30 października 2017r. Kraków Termin potwierdzony!
 • 31 października 2017r. Katowice Termin potwierdzony!
 • 16 listopada 2017r. Poznań
 • 23 listopada 2017r. Gdańsk
 • 24 listopada 2017r. Lulin
 • 30 lisopada 2017r. Wrocław
 • 1 grudnia 2017r. Warszawa
 • 8 grudnia 2017r. Kraków
 • 21 grudnia 2017r. Białystok

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.10-16.00

Zgodnie z nowelizacją KPA z dn. 1 czerwca 2017 roku, każdy organ administracji publicznej zobligowany na mocy ustawy o informatyzacji do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w korespondencji z innymi urzędami administracji publicznej, zobligowany jest do wysyłania i odbierania pism drogą elektroniczną na podstawie art. 39 2 KPA

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie obsługi systemu, odbierania, edytowania i wysyłania pism, podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego, bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikacji i identyfikacji zarówno pracowników własnych jak i stron w sprawie

Grupa docelowa:
Pracownicy wszystkich szczebli administracji skarbowej, w szczególności działy egzekucji i zajęć (korespondencja z Kancelariami Komorniczymi), kancelarie (korespondencja z obywatelami i innymi jednostkami administracji), informatycy, osoby na stanowiskach decyzyjnych w szczególności stopnia kierowniczego
Program szkolenia:
I. Wprowadzenie do bezpieczeństwa transakcji i dokumentów elektronicznych. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
1. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej,
2. KPA
3. Ustawa z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Rozporządzenie EIDAS) i Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej- zmiany w podpisie elektronicznym
7. Kazusy- Wyroki WSA, problemy z UPP, EPUAP2 a Urzędy
II. EPUAP2 – platforma w praktyce
1. Konfiguracja skrytki EPUAP2, tworzenie kopii zapasowej dokumentów,
2. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (tworzenie, wysyłanie, podpisywanie, weryfikacja podpisów, odbieranie, archiwizacja) w tym korespondencji stanowiącej tajemnicę skarbową (zarówno korespondencja z Obywatelem oraz instytucjami- ze szczególnym uwzględnieniem Kancelarii Komornicznych)
a) Weryfikacja tożsamości
b) Centrum certyfikacji- cele i zadania
c) Ścieżka certyfikacji i zaufania
d) Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane: rodzaje oraz cechy
3. Odbieranie przesyłek;
4. Odsyłanie za pośrednictwem e-puap przesyłek, które wpłynęły niezgodnie z właściwością;
5. Oznaczanie daty wpływu dokumentu (np. w dni ustawowo wolne od pracy);
6. Pełnienie roli Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany;
7. Podpisywanie dokumentów i przesyłek zawierających podpisane dokumenty – zarówno podpisem kwalifikowanym jak i profilem zaufanym. ( rozróżnienie i dedykowanie poszczególnych podpisów);
8. Podpisywanie pism wysyłkowych za pomocą e-PUAP a SZD;
9. Problem z skrytkami adresatów, które się zapełniły – jak wówczas postępować;
10. Przekierowywanie poczty;
11. Sposoby weryfikacji podpisów elektronicznych pism przychodzących;
a) Weryfikacja podpisów elektronicznych w programach Szafir, proCertum SmartSign, PEM-HEART SIGNATURE, Adobe Reader, platforma EPUAP2 (ważność i autentyczność certyfikatów )
c) Aktywowanie nowego podpisu elektronicznego, odnawianie i unieważnianie certyfikatów
d) Skutki prawne używania bezpiecznego podpisu elektronicznego
12. Tworzenie nowej korespondencji: problem ze znalezieniem adresata w bazie adresowej e-PUAP, problem z utworzeniem wiadomości gdy chcemy adres skrytki adresata wpisać ręcznie;
13. Tworzenie pism wychodzących w odpowiedzi na wnioski innych podmiotów;
14. Ustawianie skrzynek;
15. Adresowanie za pośrednictwem EPUAP2 pism do osób fizycznych
16. Przesyłanie pism według właściwości
17. Weryfikacja czy jednostka posiada zdublowane skrytki lub skrytki niepodpięte pod jednostkę
18. Weryfikacja podpisów korespondencji przychodzącej – niekompletna weryfikacja podpisu;
19. Wymiana informacji pomiędzy jednostkami realizującymi zadania publiczne w kontekście tajemnicy sądowej, urzędowej, skarbowej;
20. Wyszukiwanie adresu skrytki EPUAP2.
III. Udostępnianie usług na EPUAP2
1. Katalog Usług Publicznych; Nawigacja po Katalogu Usług Publicznych
2. Przygotowywanie formularzy elektronicznych celem publikacji w CRD;
3. Usprawnienie pracy podmiotu dzięki wpływom dokumentów w postaci elektronicznej.
IV. Import, edycja i tworzenie formularzy oraz opisów usług

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy
 • Lunch
 • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w Urzędach Skarbowych -praktyczne warsztaty organizujemy również w formie zamkniętej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!