Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Celem szkolenia jest pomoc w przygotowaniu się do zmian regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i danych medycznych pacjentów. Szkolenie ma pomóc uczestnikom szkolenia zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby po wejściu przepisów RODO dane osobowe i dane medyczne pacjentów i wszelkie informacje o ich stanie zdrowia były zbierane, przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. Wszystko to pomoże słuchaczom uchronić się przed ewentualnymi sankcjami karnymi wynikającymi z niedopełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym, placówce leczniczej, szpitalu, placówce medycznej lub w przychodniach lekarskich. W kursie powinny wziąć udział osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się udzielaniem informacji o stanie zdrowia i udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów i są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w tych podmiotach. Uczestnicy szkolenia to osoby, które w placówce ochrony zdrowia mają kontakt z danymi osobowymi pacjenta – są to m.in pracownicy recepcji, lekarze i personel medyczny, kadra kierownicza oraz osoby wprost odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w placówce medycznej.

Program szkolenia:

1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
2. Podstawowe informacje o danych osobowych
3. Dane zwykłe.
4. Dane wrażliwe w placówkach medycznych
5. Prawa osób, których dane dotyczą. Prawa Pacjenta
6. Prawo do bycia zapomnianym – wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające
7. Obowiązki informacyjne placówki medycznej względem pacjentów w praktyce
8. Sytuacje, w których nie ma obowiązku przekazywania informacji
9. Przykładowe problemy występujące w służbie zdrowia związane z obowiązkiem informacyjnym
10. Dokumentowanie czynności związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z RODO
11. Ocena skutków dla ochrony danych w podmiocie medycznym
12. Analiza ryzyka w placówce medycznej
13. Wyznaczenie inspektora ochrony danych w placówce medycznej
14. Zadania inspektora ochrony danych
15. Upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych
16. Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia a zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
17. Przechowywanie i dokumentacji medycznej
18. Zabezpieczenie dokumentacji medycznej
19. Elektroniczna dokumentacja medyczna
20. Naruszenia ochrony danych osobowych – incydenty, zgłoszenia
21. Obowiązki notyfikacyjne administratora danych osobowych
22. Obowiązek dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych
23. Postępowania i administracyjne kary pieniężne
24. Środki ochrony prawnej przysługujące osobie, której dane dotyczą
25. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
26. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
27. Marketing placówek medycznych a RODO

 

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie STOSOWANIE RODO W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!