Termin szkolenia:

  • 30 listopada 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
  • 21 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-14.00

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z nową wersją Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy.
Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu rozwiązania dotyczące organizacji wprowadzania danych w systemie z jednoczesnym zachowaniem Ochrony Danych Osobowych: podział zadań pomiędzy upoważnionych pracowników, bezpieczeństwo danych w systemie, obowiązki Dyrektora szkoły – administratora danych osobowych.

Forma szkolenia:

Wykład, casusy, dyskusja, pokaz

Adresaci szkolenia:

Szkoły i placówki oświatowe.
Zapraszamy Dyrektorów szkół, sekretarzy, pracowników działu kadr i płac (również zatrudnionych w Centrach Usług Wspólnych), Przedstawicieli JST, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz przedstawicieli Organów prowadzących innych niż JST

Program szkolenia: 

I. Podstawowe informacje dotyczące pracy w aplikacji (prezentacja opcji w aplikacji)

1. Składanie wniosku o dostęp bazy SIO
2. Opcja nie pamiętasz hasła
3. Strefa pracownika (logowanie, Aktualności, Raport SIO2 za rok 2019/2020, Materiał, Terminy przekazywania danych do SIO)
4. Przeglądanie Aktualności bez logowania
5. Formularz kontaktowy, Instrukcja techniczne, Filmy instruktarzowe, Instrukcje merytoryczne, FAQ
6. RSPO – wyszukiwanie placówek Okno główne aplikacji po zalogowaniu

II. Oddziały w przedszkolu/szkole – prezentacja w aplikacji, omówienie zagadnień

III. Moduł uczeń – omówienie zagadnień
13. Jakie dzieci rejestrujemy w systemie – Szkoła, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
14. Uczeń z PESELEM, Uczeń bez PESELA (cudzoziemiec)
15. Cudzoziemiec z numerem PESEL.
16. Procedura ustalania stanu faktycznego dotyczącego niezweryfikowanego PESELA (jak napisać pismo?)
17. Adres Zamieszkania ucznia
18. Nauka ucznia, Obowiązek.
19. Rozpoczęcie nauki ucznia (grupowe rozpoczęcie nauki)
20. Przypisywanie uczniów do oddziałów (grupowe przypisywanie uczniów)
21. Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału)
22. Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, opcja ukończył szkołę.
23. Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego.
24. Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju ( szkoła, przedszkole, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).
25. Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie.
26. Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów.
27. Pozostałe dane dziedzinowe (dane wprowadzane w szkole/przedszkolu)
28. Dowożenie, Wypadek, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (jakie dane wprowadzaliśmy w poprzedniej wersji? – Rozporządzenie ws. zakresu danych)
Moduł nauczyciel
29. Moduł nauczyciel- jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?
30. 52. Moduł nauczyciel : Rejestracja nauczyciela, Rejestracja umowy nauczyciela, Tygodniowy wymiar zajęć, przypisywanie obowiązków, Nieobecności, Awans zawodowy (szkoła, placówka, JST), staż pedagogiczny, staż ogólny lista umów.
31. Przypadki, w których rejestrujemy kilka umów o pracę.
32. Zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli – kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek
33. Dodatek stażowy w dwóch szkołach?, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa.
34. Przypisywanie obowiązków nauczycielom
35. Pozostałe dane
36. Następny stopień awansu zawodowego.
IV. Moduł dane zbiorcze – prezentacja opcji w aplikacji, omówienie zagadnień
37. Rejestrowanie danych o pomieszczeniach w obecnej wersji Zmodernizowanego SIO.
38. Obiekty sportowe, które nie należą do szkoły.
39. Wyposażenie.
40. Komputery

Dodatkowe materiały teoretyczne w formie prezentacji:

Inne oddziały dodatkowe w szkole (np. oddział przygotowawczy, kursy umiejętności zawodowych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, kursy kwalifikacyjne, oddziały łączone w szkole/przedszkolu itp.)

Inne oddziały podstawowe w szkole (np. Oddział z nauczaniem języka mniejszości, regionalnego, (dokumentacja), Klasy wstępne i oddziały dwujęzyczne, Kształcenie osób przybywających
z zagranicy (podstawy prawne), klasy integracyjne- liczebność oddziałów, oddziały specjalne, Oddziały przyspasabiające do pracy, Oddziały w szkołach artystycznych).

Obowiązek przedszkolny/szkolny/nauki – teoria (np. Podstawy prawne, Spełnianie obowiązku poza szkoła/placówką, Odroczenie spełniania obowiązku –dokumentacja).

Orzeczenia, opinie – Rodzaje orzeczeń i opinii, Podstawy prawne.

Dodatkowo wzory dokumentów: Rejestr wypadków, protokół powypadkowy, Upomnienie (obowiązek szkolny) itp.

 

Koszt szkolenia: 300pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 270pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera oraz jednorazowa aktualizacja prezentacji
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie System Informacji Oświatowej – obowiązki placówek oświatowych  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!