Termin szkolenia:

19 grudnia 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
19 stycznia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
20 lutego 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
18 marca 2024r. Szkolenie on-line!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-15.00

Adresaci szkolenia:

  • pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy dotyczącej przepisów KPA.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznych

a) Definicja dokumentu elektronicznego
b) Definicja środków komunikacji elektronicznej- skutki prawne, casusy

2. Podstawa prawna

a) Ustawa z dn. 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
b) Ustawa z dn. 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (z nowelizacją z dn. 11 lutego i 1 czerwca b.r)
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (EIDAS)
d) Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) ustanawiająca proceduralne warunki współpracy między państwami członkowskimi w zakresie identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 12 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.
e) Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

3. Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach od 1 czerwca 2017 w świetle dokumentu elektronicznego

a) Definicja środków komunikacji elektronicznej
b) Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania – możliwe zastosowania i problemy praktyczne w przypadku formy elektronicznej
c) Kontrola formalna wniosku w formie elektronicznej i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad. Nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania.
d) Braki istotne i nieistotne pism elektronicznych.
e) Wprowadzenie zasady obligatoryjnej korespondencji elektronicznej w relacjach A2A
f) Terminy załatwiania spraw w formie elektronicznej i obowiązek sygnalizacji po nowelizacji. Instytucja ponaglenia organu. Pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
g) Terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.
h) Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.
i) Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym
j) Art. 392: Doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze pomiędzy podmiotami publicznymi.
k) Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach w sytuacji udziału znacznej liczby podmiotów.
l) Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem. Problematyka kopii.
m) Decyzje administracyjne w formie elektronicznej: rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji
n) Zasada milczącego załatwienia sprawy- skutki prawne

4. Podpis elektroniczny w postępowaniu administracyjnym

a) Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
b) Co z Profilem Zaufanym?
c) Podpisy niekwalifikowane
d) Decyzje administracyjne- jaki złożyć podpis
e) Pozostałe pisma- jaki złożyć podpis
f) Kopie- podpisywać czy nie?
g) Podstawy bezpieczeństwa informacji

5. Weryfikacja tożsamości

a) Cechy i właściwości: jak rozpoznać prawidłowość podpisu?
b) Centrum certyfikacji- cele i zadania
c) Ścieżka certyfikacji i zaufania
d) Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane: rodzaje oraz cechy
e) Weryfikacja: Profilu Zaufanego, Podpisu Kwalifikowanego (w systemie EPUAP2), podpisu kwalifikowanego w dokumencie formatu PDF, podpisu kwalifikowanego złożonego na dokumencie w formacie doc, docx, podpisu wydanego w innym kraju członkowskim UE- praktyczne przykłady
f) Kwestia dat

6. Podpisywanie dokumentów

a) Podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym w programach Szafir, proCertum SmartSign, Sigillum, Adobe Reader DC, EPUAP2, SEKAP
b) Aktywowanie nowego podpisu elektronicznego, odnawianie i unieważnianie certyfikatów
c) Prawne skutki podpisu kwalifikowanego- podsumowanie

7. Dyskusja, indywidualne konsultacje


Koszt szkolenia online: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
  • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie   Dokument elektroniczny i podpis elektroniczny w postępowaniu administracyjnym w świetle rozporządzenia eIDAS i nowelizacji KPA organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!