Szkolenie realizujemy w formie zamkniętej. 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki, zdobędą cenne wskazówki związanych m.in. z ujęciem księgowym poszczególnych operacji i rozliczaniem dotacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
– zdobycie cennych wskazówek dot. ujęcia księgowego poszczególnych operacji i rozliczania dotacji,
– nabycie umiejętności sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej,
– zdobycie wiedzy w zakresie rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków z funduszy strukturalnych UE,
– zdobycie wiedzy w zakresie ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.
Program szkolenia:
I. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

II. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym
– Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
– Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
– Wyodrębniona ewidencja rozrachunków,
– Wyodrębniona ewidencja kosztów,
– Wyodrębniona ewidencja przychodów,
– Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków,
– Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań,
– Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

III. Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)
– Podstawa opodatkowania,
– Obowiązek podatkowy,
– Podatek VAT naliczony i prawo do odliczenia,
– Dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT,
– Moment odliczenia,
– Bezpośredni zwrot VAT na rachunek bankowy,
– Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego,
– Rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT,
– Analiza aktualnego orzecznictwa i przykładowych indywidualnych interpretacji podatkowych.

IV. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
– Dokumenty finansowo-księgowe,
– Dokumenty merytoryczne.

V. Zarządzanie finansami projektu
– Rola księgowego w projekcie,
– Współpraca z koordynatorem.

VI. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
– Kontrola merytoryczna,
– Kontrola formalna,
– Kontrola rachunkowa,
– Kontrola dokumentów,
– Kontrola na miejscu,
– Przygotowanie do kontroli,
– Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!