Termin szkolenia:  Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-16.00

Cel szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, po zmianach wprowadzonych Ustawą z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw.
 • zapoznanie z nowymi instytucjami prawnymi k.p.a. oraz konfrontacja z uregulowaniami już istniejącymi. Analiza przypadków.

Adresaci szkolenia:

 • Urzędy Miast i Gmin
 • Starostwa Powiatowe
 • Administracja publiczna

Program szkolenia:

1.Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony;
2. Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony;
3. Kształt zasady zaufania;
4. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
5. Formy zawiadamiania o wydanych decyzjach;
6. Udostępnianie stronie odpisu decyzji;
7. Zasada trwałości decyzji;
8. Milczące załatwienie sprawy;
9. Tryb milczącego załatwienia sprawy;
10. Postanowienie o milczącym załatwieniu sprawy;
11. Struktura postanowienia o milczącym załatwieniu sprawy;
12. Związanie postanowieniem o milczącym załatwieniu;
13. Zakres wyłączeń z milczącego załatwienia sprawy;
14. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania;
15. Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym;
16. Koszty postępowania administracyjnego;
17. Poświadczenia odpisu dokumentu za zgodność z oryginałem;
18. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie;
19. Tryb rozpatrzenia ponaglenia;
20. Zakres odpowiedzialności pracownika za niezałatwienie sprawy w terminie;
21. Założenia mediacji w postępowaniu administracyjnym;
22. Inicjatywa w zakresie mediacji;
23. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji;
24. Osoba mediatora;
25. Przebieg mediacji;
26. Wynik mediacji;
27. Postępowanie uproszczone;
28. Specyfika postępowanie uproszczonego;
29. Ustawowe determinanty nakładania kar pieniężnych;
30. Wyłączenia stosowania kar pieniężnych w trybie kodeksowym;
31. Tryb nałożenia kary pieniężnej;
32. Odstąpienie od ukarania;
33. Ulgi w spłacie kary (formy);
34. Ulga a pomoc publiczna;
35. Przedawnienie kar;
36. Ponowne rozpoczęcie albo odwieszenie rozpoczętego biegu terminu przedawnienia kar;
37. Przedawnienie egzekucji kary;
38. Współpraca europejska;
39. Warunki wniosku o współpracę europejską;
40. Zwrot wniosku o współpracę europejską;

Koszt szkolenia: 390pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy
 • Lunch
 • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie   Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego – analiza krytyczna i konfrontacja nowych uregulowań organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!