Szkolenie organizujemy  w formie zamkniętej.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.9-17.00

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli kadry kierowniczej w sądach powszechnych (sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), w tym:

Przewodniczących wydziałów i ich zastępców
Kierowników sekretariatów wydziałów i ich zastępców
Głównych księgowych i ich zastępców
Kierowników oddziałów (samodzielnych sekcji) i ich zastępców
Kierowników sekcji (kadra orzecznicza, administracyjna) i ich zastępców
Kierowników zespołów i ich zastępców
Kierowników i ich zastępców z innych komórek organizacyjnych np. z Biura Obsługi Interesanta, Kancelarii Tajnej, Biura Podawczego i innych utworzonych komórek

Nabycie następujących umiejętności:
Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych
Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi
Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym
Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów

 

Program szkolenia:

Finanse publiczne (FP) – koncepcja
Zakres regulacji prawnej – model obowiązujący w Polsce
Podstawowe kategorie i instrumenty finansów publicznych
Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
Konstrukcja ustawowa, zasady funkcjonowania, osoby -nazwane- w jednostce budżetowej.
Specyfiki branżowe w jednostce budżetowej – przepisy szczególne uchylające zasady ogólne.
Sposób realizacji zadań publicznych -make or buy.
Koncepcja best value for money, a art. 44 ust. 3 UFP.
Pojęcie inwestycja w systemie prawnym dotyczącym jednostek publicznym.
Sposoby finansowania inwestycji przez jednostki publiczne, w tym finansowanie w modelu PPP
Procedura prowadzenia inwestycji przez jednostkę budżetową – od wnioskowania do rozliczenia realizacji inwestycji.
Majątek, mienie, aktywa podobieństwa i różnice.
Jednostka budżetowa jako właściciel mienia Skarbu Państwa.
System regulacji ustawowych oraz wewnętrzne dotyczących zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
Źródła koncepcji kontroli zarządczej – rozliczalność osób kierujących w SFP.
Kontrola w ujęciu instytucjonalnym (koncepcja kontynentalna) i funkcjonalnym (koncepcja anglosaska).
Model kontroli funkcjonalnej wg COSO.
Model kontroli funkcjonalnej wg INTOSAI.
Filary systemu kontroli wewnętrznej PIFC wg DG Budżetu KE.
Kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza.
Miejsce kontroli zarządczej w polskim systemie prawa.
Wymogi stawiane systemowi kontroli zarządczej w jednostce publicznej.
Standardy kontroli zarządczej – płaszczyzny oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli zarządczej w jednostce publicznej.
Ocena stanu systemu kontroli zarządczej w jednostce:
– oświadczenie o stanie systemu kontroli zarządczej w jednostce,
– audyt – narzędzie oceny systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Koszt szkolenia: 490pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Serwis kawowy
  • Lunch
  • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  Nowoczesne zarządzanie sądami organizujemy również w formie zamkniętej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!