Szkolenie organizujemy tylko w formule  on-line. Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel i korzyści ze szkolenia: Wprowadzenie do nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO). Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i nowych zasadach.

Adresaci szkolenia: Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w placówkach oświatowych, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administratorzy, Danych Osobowych (ADO), Specjaliści ds. ochrony danych osobowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO /GDRP, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
dane osobowe: zwykłe a szczególnych kategorii przetwarzania, przetwarzanie danych (operacje zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania),
Administrator Danych Osobowych (ADO) – prawa, obowiązki i potencjalne kary za nieprzestrzeganie przepisów,
Inspektor Ochrony Danych (IOD) – wyznaczenie inspektora (obligatoryjne czy fakultatywne) funkcja i zakres obowiązków.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych:
legalność przetwarzania,
celowość przetwarzania,
adekwatność,
bezpieczeństwo,
rzetelność,
okres przechowywania danych (retencja).

3. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika względem przetwarzania danych osobowych.

4. Zgoda na przetwarzania danych – elementy prawidłowej zgody:
dobrowolność,
konkretność,
świadomość,
jednoznaczność.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane – osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:
prawo dostępu do danych,
prawo do kontroli,
prawo do sprzeciwu,
prawo do bycia zapomnianym,
prawo do modyfikacji- uzupełniania, sprostowania danych,
prawo do cofnięcia zgody,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
ochrony wizerunku.

6. Umowa powierzenia – ADO a Procesor – wzajemne powiązania:
– elementy umowy powierzenia,
– rejestr kategorii przetwarzań.

7. Klauzula informacyjna – niezbędne elementy klauzuli, omówienie klauzul m.in.: dla pracownika, kontrahenta, rodzica, do celów marketingowych, wykorzystania wizerunku, monitoringu.

8. Zarządzanie incydentami:
rejestr incydentów,
zgłaszanie incydentów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 72 h.

9. Dokumentacja ochrony danych osobowych – powinna ujmować m.in.:
rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania,
procedurę na wypadek wystąpienia naruszeń mogących powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób,
procedurę prowadzenia wewnętrznej dokumentacji stanowiącej rejestr naruszeń ochrony danych,
raport z przeprowadzonej ogólnej analizy ryzyka,
raport z ocen skutków dla ochrony danych,
procedury związane z pseudonimizacją i szyfrowaniem,
plan ciągłości działania,
procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania.

10. Środki organizacyjne i techniczne – omówienie najczęstszych praktyk minimalizujących zagrożenie błędnego przetwarzania danych osobowych.
polityka czystego biurka,
polityka klucza,
drukarka, faks, ksero,
wygaszacz ekranu,
wysyłanie @ – “ukryj do”, szyfrowanie,
składnica akta,
lista obecności,
telefon z “banku”,
pobieranie “nowego” oprogramowania,
anonimizacja a pseudonimizacja,
zamykanie pokoi, biurek, szaf,
hasła do systemów,
telefon służbowy,
urządzenia mobilne.


Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Ochrona Danych Osobowych w jednostce oświatowej – ujęcie praktyczne  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!