Szkolenie organizujemy w formie zamkniętej.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, biur
rachunkowych, podmiotów świadczących różnego rodzaju usługi, w tym w szczególności usługi w
zakresie kadr i płac, czy w zakresie pozyskiwania pracowników.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO /GDRP, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
dane osobowe: zwykłe a szczególnych kategorii przetwarzania, przetwarzanie danych (operacje zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania),
Administrator Danych Osobowych (ADO) – prawa, obowiązki i potencjalne kary za nieprzestrzeganie przepisów,
Inspektor Ochrony Danych (IOD) – wyznaczenie inspektora (obligatoryjne czy fakultatywne) funkcja i zakres obowiązków.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych:
legalność przetwarzania,
celowość przetwarzania,
adekwatność,
bezpieczeństwo,
rzetelność,
okres przechowywania danych (retencja).

3. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika względem przetwarzania danych osobowych.

4. Zgoda na przetwarzania danych – elementy prawidłowej zgody:
dobrowolność,
konkretność,
świadomość,
jednoznaczność.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane – osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:
prawo dostępu do danych,
prawo do kontroli,
prawo do sprzeciwu,
prawo do bycia zapomnianym,
prawo do modyfikacji- uzupełniania, sprostowania danych,
prawo do cofnięcia zgody,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
ochrony wizerunku.

6. Umowa powierzenia – ADO a Procesor – wzajemne powiązania:
– elementy umowy powierzenia,
– rejestr kategorii przetwarzań.

7. Klauzula informacyjna – niezbędne elementy klauzuli, omówienie klauzul m.in.: dla pracownika, kontrahenta, do celów marketingowych, wykorzystania wizerunku, monitoringu.

8. Zarządzanie incydentami:
rejestr incydentów,
zgłaszanie incydentów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 72 h.

9. Dokumentacja ochrony danych osobowych – powinna ujmować m.in.:
rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania,
procedurę na wypadek wystąpienia naruszeń mogących powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób,
procedurę prowadzenia wewnętrznej dokumentacji stanowiącej rejestr naruszeń ochrony danych,
raport z przeprowadzonej ogólnej analizy ryzyka,
raport z ocen skutków dla ochrony danych,
procedury związane z pseudonimizacją i szyfrowaniem,
plan ciągłości działania,
procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania.

10. Środki organizacyjne i techniczne – omówienie najczęstszych praktyk minimalizujących zagrożenie błędnego przetwarzania danych osobowych.
polityka czystego biurka,
polityka klucza,
drukarka, faks, ksero,
wygaszacz ekranu,
wysyłanie @ – “ukryj do”, szyfrowanie,
składnica akta,
lista obecności,
telefon z “banku”,
pobieranie “nowego” oprogramowania,
anonimizacja a pseudonimizacja,
zamykanie pokoi, biurek, szaf,
hasła do systemów,
telefon służbowy,
urządzenia mobilne.

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie  Ochrona Danych Osobowych w kantorze, biurze rachunkowym, usługach finansowych organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!