Szkolenie realizujemy w formie zamkniętej.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 10.00-15.00

Cel szkolenia:
Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z najnowszymi aktami prawnymi, wymaganiami związanymi z realizacją podstawy programowej w przedszkolu. Dodatkowo podczas szkolenia przedstawimy szereg rozwiązań praktycznych, które można zastosować w swoim przedszkolu w celu zwiększenia efektywności nauczania. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić dokumentację procesu kształcenia i przygotować się do kontroli w zakresie realizacji podstawy programowej.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, dyrektorów przedszkoli oraz specjalistów prowadzących kształcenie specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Program szkolenia:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

2. Zadania przedszkola (zapisy w dokumentacji przedszkolnej)

3. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego: Fizyczny obszar rozwoju dziecka, Emocjonalny obszar rozwoju dziecka, Społeczny obszar rozwoju dziecka, Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

4. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej.

5. Organizacja pracy przedszkola: posiłki, zabawa na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne, zajęcia dodatkowe, zabawy kierowane i niekierowane (arkusz organizacyjny przedszkola).

6. Rytm dnia – ważny element wychowawczy.

7. Motoryka mała, motoryka duża – zadania nauczyciela, zadania rodziców.

8. Współpraca z rodzicami – wymiana informacji, porady praktyczne, praca z dzieckiem.

9. Aranżacja przestrzeni – jak zorganizować salę przedszkolną, angażowanie dzieci w prace porządkowe i organizacyjne.

10. Indywidualizacja kształcenia, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem mającym problemy.

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu (Akty prawne, organizacja pomocy, indywidualizacja kształcenia).

12. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

13. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

14. Dokumentacja przebiegu nauczania, dokumentacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przykłady.

15. Współpraca przedszkola z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (konsultacje, programy wsparcia, obserwacje w przedszkolu itp.)

16. Praca w grupie zróżnicowanej wiekowo – jak sobie radzić?

17. Diagnozy w przedszkolu, gotowość szkolna (analiza postępów dziecka)

18. Podręczniki i pomoce dydaktyczne w przedszkolu (konieczność?)

19. Ewaluacja i monitorowanie realizacji podstawy programowej – narzędzia nauczyciela i dyrektora.

Koszt szkolenia: 320pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Szkolenie  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!