Szkolenie organizowane jest tylko w formie zamkniętej.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.10-16.00

Cel i korzyści  ze szkolenia:

– nabycie lub pogłębienie posiadanej wiedzy w obszarze tematu szkolenia;
– konfrontacja teorii prawa z praktyką jego stosowania;
– analiza przypadków szczególnych na gruncie orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny prawa;
– wzmocnienie kompetencji aparatu administracyjnego

Pracownicy administracji publicznej m.in.:

 •  Pracownicy urzędów miasta, urzędów gmin
 •  Pracownicy starostw powiatowych,
 • Pracownicy urzędów marszałkowskich,
 • Pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu ( np. urzędów pracy, mopsów/gopsów),
 • Pracownicy organów administracji rządowej (np. stacji sanitarno-epidemiologicznych, nadzorów budowlanych, inspektoratów weterynaryjnych),
 • Pracownicy biur projektowych i innych firm biorących udział w postępowaniu administracyjnym

Program szkolenia:

1.Zakorzenie postępowania dowodowego w zasadzie prawdy obiektywnej;
2.Obowiązki organów administracji publicznej w związku z realizacją zasady prawdy obiektywnej;
3. Orzecznictwo sądowe i standardy unijne co do zasady prawdy obiektywnej;
4. Uwzględnianie interesu społecznego i słusznego interesu stron w postępowaniu dowodowym;
5.Ustawowy obowiązek przeprowadzenia dowodów;
6. Właściwość organów do przeprowadzenia postępowania dowodowego;
7. Obowiązek zgromadzenia całego materiału dowodowego. Zakres tego obowiązku;
8. Forma wyznaczenia zakresu postępowania dowodowego. Zmiana zakresu;
9. Obligatoryjność rozpatrzenia materiału dowodowego;
10. Inicjatywa stron w przeprowadzeniu dowodów;
11. Rola stron w koncentracji materiału dowodowego;
12. Zasada praworządności w dopuszczalności dowodów;
13. Zasada swobodnej oceny dowodów;
14. Uprawdopodobnienie w postępowaniu dowodowym;
15. Fakty notoryjne ? brak konieczności dowodzenia;
16. Pojęcie środka dowodowego;
17. System środków dowodowych;
18. Znaczenie oświadczenia stron;
19. Wnioski dowodowe stron;
20. Czynny udział strony w przeprowadzeniu dowodów;
21. Zajęcie stanowiska przez stronę w sferze zebranych dowodów;
22. Obowiązek zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu;
23. Dokument urzędowy jako dowód;
24. Udział strony w przeprowadzeniu dowodu z dokumentu urzędowego;
25. Moc dowodowa dokumentu urzędowego;
26. Moc dowodowa dokumentów prywatnych i zagranicznych urzędowych;
27. Znaczenie odpisów i wyciągów z dokumentów urzędowych;
28. Moc odpisu dokumentu urzędowego;
29. Dowód ze świadków;
30. Prawo odmowy zeznań lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przez świadka;
31. Rola biegłego w postępowaniu dowodowym w administracji;
32. Zwolnienie biegłego z obowiązku wydania opinii;
33. Dowód w postaci oględzin;
34. Dowód z przesłuchania stron;
35. Rozprawa administracyjna ? miejsce koncentracji dowodów;
36. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki przeprowadzenia rozprawy:
37. Przygotowanie rozprawy;
38. Treść wezwania na rozprawę i termin jego doręczenia;
39. Stadia rozprawy;
40. Skutku nieobecności stron na rozprawie;
41. Obowiązki kierującego rozprawą i policja sesyjna;
42. Sankcje za uchylanie się od czynności dowodowych;
43. Skutki wadliwości postępowania dowodowego;
44. Analiza sytuacji problemowych;

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Szkolenie ma charakter wykładowo – konwersacyjny
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Serwis kawowy
 • Lunch
 • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  Postępowanie dowodowe przed organami administracji publicznej organizujemy również w formie zamkniętej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!