Termin szkolenia:

6 lipca 2021r. Szkolenie on-line!

9 sierpnia 2021r. Szkolenie on-line!
27 sierpnia 2021r. Szkolenie on-line!
20 września 2021r. Szkolenie on-line!
23 czerwca 2021r. Lublin
19 lipca 2021r. Rzeszów
5 sierpnia 2021r. Gdańsk
6 sierpnia 2021r. Bydgoszcz
26 sierpnia 2021r. Warszawa
30 sierpnia 2021r. Katowice
15 września 2021r. Wrocław
16 września 2021r. Poznań
24 września 2021r. Rzeszów
27 września 2021r. Kraków

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:

Warsztaty z zakresu obsługi Systemu Informacji Oświatowej. Każdy użytkownik otrzymuje login oraz haslo do bazy szkoleniowej w czasie szkolenia. Baza szkoleniowa jest odwzorowaniem Państwa Placówki.

Zapoznanie uczestników z nową wersją Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej: praktyczna obsługa aplikacji, terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy. Wspominamy o wymaganiach technicznych oraz o podstawowych zasadach dotyczących cyberbezpieczeństwa podczas obsługi programów bazodanowych.
Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu rozwiązania dotyczące organizacji wprowadzania danych w systemie z jednoczesnym zachowaniem Ochrony Danych Osobowych: podział zadań pomiędzy upoważnionych pracowników, bezpieczeństwo danych w systemie, obowiązki Dyrektora szkoły – administratora danych osobowych.

 

Forma szkolenia:

Wykład, casusy, dyskusja, pokaz

Adresaci szkolenia:

Szkoły i placówki oświatowe.
Zapraszamy Dyrektorów szkół, sekretarzy, pracowników działu kadr i płac (również zatrudnionych w Centrach Usług Wspólnych), Przedstawicieli JST, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz przedstawicieli Organów prowadzących innych niż JST.

 

Program szkolenia: 

I. Podstawowe informacje dotyczące pracy w aplikacji (prezentacja opcji w aplikacji)
1. Składanie wniosku o dostęp bazy SIO
2. Opcja nie pamiętasz hasła
3. Strefa pracownika (logowanie, Aktualności, Raport SIO2 za rok 2020/2021, Materiały, Terminy przekazywania danych do SIO), Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych
4. Przeglądanie Aktualności bez logowania (najnowsze zmiany w aplikacji)
5. Formularz kontaktowy, Instrukcja techniczne, Filmy instruktarzowe, Instrukcje merytoryczne, FAQ
6. RSPO – wyszukiwanie placówek Okno główne aplikacji po zalogowaniu

II. Oddziały w przedszkolu/szkole – prezentacja w aplikacji, omówienie zagadnień
7. Oddziały dodatkowe
8. Oddziały podstawowe

III. Moduł uczeń – omówienie zagadnień
9. Jakie dzieci rejestrujemy w systemie – Szkoła, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
10. Uczeń z numerem PESELE, Uczeń bez numeru PESEL
11. Cudzoziemiec z numerem PESEL.
12. Procedura ustalania stanu faktycznego dotyczącego niezweryfikowanego numeru PESEL (jak napisać wniosek?)
13. Adres zamieszkania ucznia i terminy zamieszkania
14. Nauka ucznia, obowiązek i przypisania
15. Rozpoczęcie nauki ucznia (grupowe rozpoczęcie nauki)
16. Przypisywanie uczniów do oddziałów (grupowe przypisywanie uczniów)
17. Kończenie przypisania do oddziału (grupowe kończenie przypisania do oddziału)
18. Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji, promocja śródroczna, ukończył szkołę
19. Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego
20. Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju ( szkoła, przedszkole, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
21. Weryfikowanie opinii, orzeczenia w systemie
22. Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów – SIOEO
23. Pozostałe dane dziedzinowe (dane wprowadzane w szkole/przedszkolu)
24. Dowożenie, wypadek, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

IV. Moduł nauczyciel
25. Jakie dane o nauczycielu będą gromadzone w systemie?
26. Rejestracja nauczyciela, rejestracja umowy nauczyciela, tygodniowy wymiar zajęć, przypisywanie obowiązków, nieobecności, awans zawodowy (szkoła, placówka, JST), staż pedagogiczny, staż ogólny lista umów.
27. Zasady dotyczące rejestracji umów nauczycieli – kiedy rejestrujemy dwie umowy o pracę, dodatek, mianowanie
28. Dodatek stażowy w dwóch szkołach, nieobecność w pracy, wynagrodzenie, średnia etatowa.
29. Przypisywanie obowiązków nauczycielom
30. Pozostałe dane – wykształcenie, szkolenia, kursy
31. Następny stopień awansu zawodowego.

V. Moduł dane zbiorcze – prezentacja opcji w aplikacji, omówienie zagadnień
32. Rejestrowanie danych o pomieszczeniach w obecnej wersji Zmodernizowanego SIO.
33. Obiekty sportowe, obiekty sportowe które nie są w dyspozycji szkoły
34. Wyposażenie.
45. Komputery
46. Wyżywienie i dożywianie
47. Pomoc psychologiczno pedagogiczna
48. Wychowanie do życia w rozwoju i świetlica

 

Dodatkowe materiały teoretyczne w formie prezentacji:

Inne oddziały dodatkowe w szkole (np. oddział przygotowawczy, kursy umiejętności zawodowych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, kursy kwalifikacyjne, oddziały łączone w szkole/przedszkolu itp.)

Inne oddziały podstawowe w szkole (np. Oddział z nauczaniem języka mniejszości, regionalnego, (dokumentacja), Klasy wstępne i oddziały dwujęzyczne, Kształcenie osób przybywających z zagranicy (podstawy prawne), klasy integracyjne- liczebność oddziałów, oddziały specjalne, Oddziały przyspasabiające do pracy, Oddziały w szkołach artystycznych).

Obowiązek przedszkolny/szkolny/nauki – teoria (np. Podstawy prawneSpełnianie obowiązku poza szkoła/placówką, Odroczenie spełniania obowiązku –dokumentacja).

Orzeczenia, opinie – Rodzaje orzeczeń i opinii, Podstawy prawne.

Dodatkowo wzory dokumentów: Rejestr wypadków, protokół powypadkowy, Upomnienie (obowiązek szkolny) itp.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 370pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line:  320pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Praktyczna obsługa aplikacja SIO – warsztaty na bazie szkoleniowej organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!