Szkolenie organizowane jest tylko w formie zamkniętej.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.10-16.00

Cel i korzyści  ze szkolenia:

– nabycie lub pogłębienie posiadanej wiedzy w obszarze tematu szkolenia;
– konfrontacja teorii prawa z praktyką jego stosowania;
– analiza przypadków szczególnych na gruncie orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny prawa;
– wzmocnienie kompetencji aparatu administracyjnego;

Pracownicy administracji publicznej m.in.:
– Pracownicy urzędów miasta, urzędów gmin

– Pracownicy starostw powiatowych,

– Pracownicy urzędów marszałkowskich,

– Pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu ( np. urzędów pracy, mopsów/gopsów),

– Pracownicy organów administracji rządowej (np. stacji sanitarno-epidemiologicznych, nadzorów budowlanych, inspektoratów weterynaryjnych),

– Pracownicy biur projektowych i innych firm biorących udział w postępowaniu administracyjnym

Program szkolenia:

1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego;
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego – jako dyrektywy procesu administracyjnego;
3. Konstrukcja właściwości instancyjnej na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego. Organy wyższego stopnia.
4. Obowiązek przestrzegania właściwości przez organy administracyjne i administrujące;
5. Spory o właściwość pomiędzy organami i procedura ich rozstrzygania;
6. Zasada neutralności procesu administracyjnego – wyłączenie pracownika i organu;
7. Konstrukcja pojęcia strony według Kodeksu postępowania administracyjnego;
8. Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym;
9. Zasada terminowości załatwiania spraw administracyjnych. Zwalczanie bezczynności organów;
10. Sposoby i zasady doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym;
11. Cel i charakter wezwań w postępowaniu administracyjnym;
12. Obliczanie terminów dla czynności procesowych i przywracanie terminów uchybionych;
13. Wszczęcie postępowania administracyjnego na zasadzie skargowości i oficjalności;
14. Podania i protokoły w postępowaniu administracyjnym;
15. Zasada jawności postępowania administracyjnego i jej ograniczenia. Udostępnianie akt sprawy;
16. Dowody i środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym. Realizacja zasady prawdy obiektywnej;
17. Rozprawa administracyjna jako forma koncentracji materiału dowodowego;
18. Obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego;
19. Składniki struktury decyzji administracyjnej i ich znaczenie;
20. Rektyfikacja decyzji administracyjnej;
21. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej. Analiza przypadków;
22. Związanie doręczoną decyzją. Krąg podmiotów;
23. Ugoda jako alternatywna forma załatwienia sprawy administracyjnej;
24. Odwołanie od decyzji oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jako realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego;
25. Istota i ograniczenia orzekania na niekorzyść strony przy powtórnym rozpatrzeniu sprawy;
26. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a zasada trwałości decyzji;
27. Zmiana i uchylenie decyzji niedotkniętych wadami kwalifikowanymi.
28. Wygaśnięcie decyzji administracyjnej;
29. Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa w postępowaniu administracyjnym;
30. Prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej;
31. Podstawowa charakterystyka zmian w k.p.a. – według proponowanej nowelizacji z datą
rozpoczęcia obowiązywania od czerwca 2017 r.:
– Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony;
– Zasada proporcjonalności, bezstronności i równości w postępowaniu administracyjnym;
– Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym;
– Instytucja ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie;
– Zakres odpowiedzialności pracownika organu z tytułu niezałatwienia sprawy w terminie;
– Formy zawiadamiania o wydanych decyzjach administracyjnych;
– Zakres zmian w obszarze postępowania dowodowego;
– Podstawowe założenia mediacji w postępowaniu administracyjnym;
– Podstawowa charakterystyka załatwienia sprawy w sposób milczący;
– Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej;
– Zakres zmian w postępowaniu odwoławczym i wykonalności decyzji nieostatecznej;
– Podstawowa charakterystyka uproszczonego postępowania administracyjnego;
– Zakres regulacji w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych;
– Założenia europejskiej współpracy administracyjnej dla potrzeb postępowania administracyjnego;
– Zakres zmian w zakresie kosztów postępowania administracyjnego;
– Dekoncentracja wewnętrzna po nowelizacji;

Koszt szkolenia: 370pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • Szkolenie ma charakter wykładowo – konwersacyjny
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Serwis kawowy
  • Lunch
  • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  Wydawanie decyzji administracyjnych w procedurze i formie organizujemy również w formie zamkniętej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!