Termin szkolenia:

 • 2-4 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
 • 9-11 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
 • 16-18 grudnia 2020r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
 • 30 listopada -2 grudnia 2020r. Kraków Trwa rekrutacja!
 • 9-11 grudnia 2020r. Katowice  Trwa rekrutacja!
 • 14-16 grudnia 2020r. Łódź Trwa rekrutacja!
 • 21-23 grudnia 2020r. Poznań Trwa rekrutacja!
 • 28-30 grudnia 2020r. Warszawa Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 3 dni, godz.9-17.00

Adresaci:

Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.
 • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W trakcie kursu pierwszego stopnia główny nacisk kładziemy na przygotowanie praktyczne tj. prawidłowe opisywanie i porządkowanie teczek archiwalnych, wypełnianie formularzy, układanie dokumentacji według zespołów archiwalnych pod okiem doświadczonego trenera- praktyka.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1
Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
 2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
 3. Narodowy zasób archiwalny
 4. Państwowy zasób archiwalny
 5. Niepaństwowy zasób archiwalny
 6. Państwowa sieć archiwalna
 7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
 8. Formy ochrony prawnej

Rodzaje współczesnej dokumentacji

 1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
 2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
 3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
 4. Dokumentacja jawna i niejawna
 5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna

Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

 1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
 2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
 3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej

Organizacja pracy kancelaryjnej

 1. Tradycyjny obieg dokumentacji
 2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
 3. Systemy kancelaryjne
 4. Instrukcja kancelaryjna
 5. Jednolity rzeczowy wykaz akt

DZIEŃ 2
Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

 1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
 2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
 3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
 4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
 5. Wyposażenie archiwum zakładowego
 6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
 7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
 8. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
 9. Udostępnianie dokumentacji
 10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 11. Konserwacja akt
 12. Przekazywane akt do archiwum państwowego

Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

Archiwizowanie dokumentacji aktowej

 1. Terminologia archiwizowania
 2. Studia wstępne
 3. Rozpoznanie przynależności zespołowej
 4. Segregacja dokumentacji
 5. Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 6. Weryfikacja kategorii archiwalnych
 7. Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
 8. Archiwizowanie materiałów archiwalnych
 9. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
 10. Opisywanie teczek
 11. Inwentaryzacja
 12. Sygnowanie dokumentacji
 13. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

DZIEŃ 3
Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

Usługi archiwalne

Zajęcia praktyczne

 1. Zapoznanie się ze:
 • spisem spraw;
 • spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej
 • wykazem spisów zdawczo- odbiorczych
 • spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego
 • kartą udostępnienia akt
 • spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
 • protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej
 • karta zastępczą akt
 1. Analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt
 2. Opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B

EGZAMIN teoretyczny oraz praktyczny


Koszt szkolenia: 890pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 720pln  netto/os + 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia –   zgodnym z wymogami MPiPS, uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Serwis kawowy oraz Lunch każdego dnia szkolenia
 • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Klienta).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!