REGULAMIN

 1. Organizatorem szkoleń jest firma SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska (Organizator) z siedzibą główną Firmy w Rawie Mazowieckej na ul. Kazimierza Wielkiego 40 lok.7. Biuro Firmy mieści się na ul. Al. Konstytucji 3 Maja 9B w Rawie Mazowieckej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 4. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 5. Ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm lub instytucji dla których koszt uczestnictwa w szkoleniu jest zwolniony z VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.
 6. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące tego, czy szkolenie odbędzie się w wyznaczonym terminie. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. W przypadku braku jakichkolwiek informacji dotyczących szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 507 366 167.
 7. Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 3 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 100% ceny szkolenia. W przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni przed datą szkolenia, Zgłaszający zostanie obciążony kosztami szkolenia, ale otrzyma możliwość uczestniczenia bez dodatkowych kosztów w szkoleniu w innym terminie. Zgłaszający ma prawo wyboru innego, dowolnego terminu, na który są wolne miejsca. Wybrany termin szkolenia nie może przekraczać okresu 6 miesięcy od daty szkolenia, z którego Zgłaszający rezygnuje.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie firma SUKCES Centrum Rozwoju przesyła na adres mailowy zawarty w formularzu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania wiadomości potwierdzającej zgłoszenie zalecamy kontakt telefoniczny 507 366 167, lub mailowy biuro@sukcescr.pl
 9. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 10. Wpłaty należy dokonać na konto SUKCES Centrum Rozwoju, w terminie 7 dni lub 14 dni od otrzymania faktury.
 11.  Istnieje możliwość zmiany zgłoszonego uczestnika z tej samej instytucji, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem szkolenia.
 12. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia lub zmiany wykładowcy. Uczestnicy szkolenia o wszystkich zmianach zostaną powiadomieni niezwłocznie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni przed jego planowanym terminem z powodu siły wyższej.
 14. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom są objęte prawem autorskim. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkolenia otwartego lub szkolenia zamkniętego.
 2. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3,0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety oceny szkolenia, zarówno otwartego jak i zamkniętego.
 3. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej na adres biuro@sukcescr.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie reklamacji, sformułowane oczekiwania wobec firmy szkoleniowej.
 5. Firma odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 7 dni roboczych od daty jego wpłynięcia. Natomiast decyzja dotycząca uwzględnienia lub odrzucenia reklamacji, zostanie przesłana zarówno w formie pisemnej, listem poleconym na adres instytucji zgłaszającej reklamację, jak i mailowej.
 6. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, SUKCES Centrum Rozwoju zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
  1. Realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie, w postaci konsultacji  telefonicznej/mailowej/osobistej w siedzibie klienta.
  2. Obniżenie pierwotnie założonej ceny szkoleniowej.
  3. Ponowienie szkolenia w przypadku zamówienia zamkniętego.