Termin szkolenia:

12  kwietnia 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
26 kwietnia 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
15 maja 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
29 maja 2021r. Szkolenie online! Trwa rekrutacja!


3 kwietnia 2023r. Poznań Trwa rekrutacja! 

12 kwietnia 2023r. Lublin Trwa rekrutacja!
17 kwietnia 2023r. Kraków Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
26 kwietnia 2023r. Katowice Trwa rekrutacja!
8 maja 2023r. Wrocław Trwa rekrutacja!
17 maja 2023r. Gdańsk Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
22 maja 2023r. Warszawa Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.9-15.00

Adresaci szkolenia:
Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt, koordynatorzy czynności kancelaryjnych współpracujący z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Cel szkolenia:

 • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej
 • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Program szkolenia ( nowy ulepszony o nowe moduły program szkolenia):

I. Wprowadzenie do problematyki.

 • Źródła wiedzy na temat metodologii archiwalnej. Przydatne odnośniki. Na co zwracać uwagę korzystając z literatury?
 • Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z archiwistyką
 • Różnice praktyczne pomiędzy prowadzeniem archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Współpraca z nadzorem archiwalnym – rola odpowiedniego archiwum państwowego w pracy archiwum zakładowego
 • Określanie kategorii archiwalnej dokumentacji i jej przynależności do klasy. Różnice pomiędzy aktami kategorii A, B, BE i BC. Ekspertyza archiwalna.

II. Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Miejsce i rola archiwum w jednostce.

 • Podstawowe systemy kancelaryjne – ich zalety i wady
 • Schemat obiegu dokumentacji w zakładzie pracy – rola archiwum zakładowego
 • Omówienie normatywów kancelaryjno-archiwalnych: instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego / składnicy akt i jednolitego rzeczowego wykazu akt. Analiza budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Procedura wprowadzania i zmiany normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • Podział kompetencji pracowników: co należy do zadań archiwisty zakładowego, a co do obowiązków pracowników komórek merytorycznych
 • System tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny wspomagany elektronicznie – omówienie głównych różnic. Skład chronologiczny, skład informatycznych nośników danych
 • Teczki spraw i teczki akt nie stanowiących akt spraw: tworzenie podteczek, dokumentowanie przebiegu sprawy i nadawanie znaku sprawy
 • Przygotowanie teczki do przekazania do archiwum zakładowego: porządkowanie jednostki aktowej, nadanie znaku teczki, wypisane okładek archiwalnych.

III. Najważniejsze akty prawa polskiego regulujące postępowanie z dokumentacją.

IV. Profesjonalne archiwum zakładowe.

 • Zasób archiwum zakładowego
 • Lokal archiwum zakładowego: magazyn archiwalny i biuro archiwisty. Niezbędne wymogi techniczne: temperatura, wilgotność, bezpieczeństwo
 • Wyposażenie archiwum zakładowego – zalety i wady poszczególnych rozwiązań
 • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobu archiwum zakładowego
 • Rozmieszczenie akt w archiwum zakładowym – wymogi oraz wady i zalety poszczególnych rozwiązań
 • Bezpieczny archiwista – omówienie niezbędnych środków ochrony indywidualnej pracownika magazynu archiwalnego oraz najczęściej popełnianych błędów.

V. Najważniejsze procedury postępowania w archiwum zakładowym.

 • Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych: formularze, przygotowanie akt do przekazania, współpraca z pracownikiem komórki merytorycznej
 • Brakowanie akt: typowanie akt do brakowania. Współpraca z: pracownikami komórki merytorycznej, odpowiednim archiwum państwowym oraz firmą brakującą dokumentacje. Stosowane formularze. Konieczność zadbania o bezpieczeństwo danych osobowych w procesie brakowania akt – zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
 • Udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w zasobie archiwum zakładowego: kiedy i na jakich zasadach, stosowane formularze, metody zabezpieczania danych osobowych zawartych w dokumentacji: anominizacja, pseudonimizacja, umowa zakazująca dalszego przetwarzania
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt: obowiązki archiwisty, stosowane formularze
 • Procedura skontrum: kiedy należy przeprowadzić, zadanie komisji skontrowej, stosowane formularze
 • Procedura wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego: kiedy ją podejmujemy, stosowane formularze, kwestia aktualizowania ewidencji
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego: procedura, standardy przygotowania akt, stosowane formularze, potencjalne błędy,
 • Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego: najważniejsze elementy, stosowane formularze
 • Postępowanie w przypadku reorganizacji lub ustania działalności aktotwórcy.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 400pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

  zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy oraz Lunch
 • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Archiwum zakładowe –   przygotowanie do kompleksowej opieki nad archiwum zakładowym lub składnicą akt organizujemy również w formie zamkniętej dla min. 5 osób.

Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!