Szkolenie organizujemy tylko w formule on-line. Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

I. Dokumentacja w sekretariacie szkolnym:
Księga korespondencji,
Rejestr skarg i wniosków, procedury rozpatrywania skarg,
Prowadzenie księgi ucznia,
Księga ewidencji (procedury dotyczące śledzenia obowiązku szkolnego, dokumentacja przechowywana w sekretariacie, dziecko posiadające odroczenie obowiązku szkolnego – dokumentacja i procedury, dane wpisywane w SIO),
Rejestr wycieczek (regulamin i karta wycieczki, liczba dzieci w grupie, zgody rodziców),
Rejestr wydanych legitymacji (procedura wydawania legitymacji, duplikaty legitymacji),
Rejestr wydanych świadectw szkolnych (procedury wydawania, duplikaty świadectw, oczywista pomyłka w treści świadectwa),
Rejestr wydanych kart rowerowych.
Rejestr dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
Rejestr zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przekazywanych szkole przez komisję okręgową
Wydawanie kserokopii lub odpisów arkuszy ocen,
Informacja o osiągnięciach ucznia przenoszącego się do innej szkoły w trakcie roku szkolnego (wykaz ocen i inne informacje),
Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi, rejestr pieczęci
II. Dokumentacja pracownicza
Ewidencja czasu pracy pracowników – nowe regulacje prawne,

Rejestr wyjść służbowych,
Akta osobowe nauczycieli,
Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego, nauczyciela kontraktowego,
Rejestr wydanych zaświadczeń,
Delegacje służbowe w szkole,
Rodzaje umów zawieranych z nauczycielami – informacje wpisywane do SIO,
Pensum i uśrednione pensum w szkole – regulacje prawne, przykłady.

III. Pozostała dokumentacja
Statut, Plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego,
Rekrutacja do szkoły/przedszkola – dokumentacja, regulamin i odwołania,
Rejestr wypadków (protokoły wypadku, procedury szkolne),
Procedury skreślenia ucznia z listy uczniów – dokumentacja, procedury,
Regulaminy: przyprowadzania i odbierania dzieci, korzystania z placu zabaw itp.
Regulamin i plan pracy świetlicy szkolnej (procedury dotyczące dowożenia dzieci do szkoły)
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej, załączniki
Protokół Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, załączniki
Procedury zatwierdzania protokołu Rady Pedagogicznej
Księga obiektu, Księga inwentarzowa – dane wprowadzane do SIO
Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
Wzory Decyzji, Zarządzeń i Uchwał Rady Pedagogicznej

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przed szkoleniem oraz w formie papierowej po szkoleniu
Grupy  5- 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenie w formule on-line.

Szkolenie   Dokumentacja i procedury obowiązujące w szkole/przedszkolu organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!