Termin szkolenia:

18 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
26 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
23 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-14.00

Cele szkolenia:
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotowywać konkursy ofert, zlecenia zadania
publicznego oraz zamówienia publiczne aby dokumenty te zawierały treści dostępnościowe;
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób unikać pułapek dostępności.

Adresaci szkolenia:
• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Działy zamówień publicznych.

Program szkolenia:
I. Czym jest dostępność?
1. Czym jest dostępność ? – definicja
2. Dostępność jako obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych
3. Proces planowania zapewnienia dostępności
II. Podstawa prawna dostępności
1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych;
a) Jakie podmioty są objęte ustawą o dostępności cyfrowej?
b) Art. 3 ust. 1 – jakie podmioty nie są objęte zapisami o dostępności?
c) Art. 3 ust. 2 – do jakich elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych nie
stosujemy ustawy o dostępności cyfrowej?
d) Zastosowanie Art. 3 ust. 2 w praktyce – multimedia, oświadczenia majątkowe,
multimedia nadawane na żywo – zasady stosowania
e) Czego ustawa wymaga od podmiotu publicznego – Art. 5 ust. 1. Obowiązek spełnienia
wymogów w zakresie załącznika do ustawy
f) Ustawa o dostępności cyfrowej a social media – na jakich zasadach i w jakich
przypadkach muszą być dostępne?
g) Zapewnienie alternatywnego dostępu – na czym polega?
h) Problematyka art. 8 ust. 1 – kiedy i na jakich zasadach można go stosować?
i) Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy – na jakich
zasadach, co żądanie ma zawierać, terminy rozpatrzenia, odmowa i odwołanie, tryb
skargowy
j) Kary nakładane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – za co, w jakim trybie
i w jakiej wysokości
k) Uporczywe niezapewnianie dostępności – czym jest?
l) Wymogi dla stron internetowych, stron podmiotowych BIP, treści internetowych i
aplikacji mobilnych na podstawie wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1
(…) – załącznika do Ustawy.
2. Ustawa z dn. 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami w kontekście dostępności cyfrowej
a) Stosowanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w
szczególności art. 6 i 7 ww. ustawy w kontekście zlecania zadań publicznych w trybach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
szczególności w trybie otwartych konkursów ofert ale również w trybie określonych w
art. 19a.
b) Wniosek o zapewnienie dostępności i skarga na jej brak.
III. Działania przygotowawcze w zakresie dostępności
1. Wymagania względem podwykonawców – ogłaszanie konkursów:
a) Warunki dot. zapewnienia dostępności w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert – czy i
jak szczegółowo powinny być opisane przez podmiot publiczny zlecający zadanie,
b) Opis zapewnienia dostępności w ofercie,
c) Dostęp alternatywny a zlecanie zadania publicznego organizacjom pozarządowym – czy
organizacja pozarządowa realizując zadanie publiczne może stosować dostęp
alternatywny,
d) Zlecania zadania publicznego realizowanego w miejscu należącym do podmiotu
publicznego – kto odpowiada za zapewnienie dostępności architektonicznej,
e) W jakich sytuacjach można uznać, że dostępność nie musi być spełniona w ramach
danego zadania publicznego – przykłady zadań, w których nie ma konieczności
zapewnienia dostępności,
f) Zlecenia realizacji zadania przez podmiot publiczny organizacji a odpowiedzialność za
zapewnienie dostępności – kto odpowiada za zapewnienie dostępności, do kogo może
być kierowany wniosek o jej zapewnienie, do kogo i w jakich sytuacjach kierowana jest
skarga (i kto ponosi ewentualną karę),
g) Jak na etapie realizacji zadania podmiot publiczny może kontrolować zapewnienie
dostępności i w jakim stopniu (biorąc pod uwagę kompetencje),
h) Czy w ramach każdego zadania publicznego trzeba zapewnić każdą z 3 dostępności
(architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną) tylko w stopniu adekwatnym
do rodzaju zadania zakresie czy można uznać, że zadanie jest dostępne jak tylko 1
warunek jest spełniony,
i) Sposoby kontroli dostępności realizowanych projektach np. wydarzenia sportowe (w
trakcie/ po/ w oparciu o dokumentację np. fotograficzną),
j) Kiedy podmiot publiczny może wykorzystać dostęp alternatywny – przykłady sytuacji.
2. Zamówienia publiczne:
a) Jakie zapisy stosować w dokumentacji przetargowej (opz, umowa);
b) Jakie pytania powinny się znaleźć w rejestracji na wydarzenia typu konferencja,
forum;
c) Jakie udogodnienia powinny spełniać obiekty, w których organizuje się tego typu
wydarzenia?

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!