Szkolenie organizujemy tylko w formie zamkniętej. Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-16.00

Adresaci szkolenia:
– pracownicy podmiotów publicznych odpowiedzialni za organizowanie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz prowadzenie archiwum zakładowego lub składnicy akt oraz za nadzór w tym zakresie, w tym koordynatorzy czynności kancelaryjnych;
– kierownicy oraz pracownicy archiwów zakładowych i składnic akt w podmiotach publicznych;
– pracownicy pionu ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, zatrudnienie na stanowiskach związanych z prowadzeniem kancelarii tajnej lub archiwum zakładowego przechowującego dokumentację zawierająca informacje niejawne;
– pracownicy archiwów państwowych zatrudnienie na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu archiwalnego;
– pracownicy jednostek organizacyjnych posiadających powierzony zasób archiwalny;
– pracownicy bibliotek i muzeów przechowujących materiały archiwalne, odpowiedzialni za ten zakres ich działalności;
– pracownicy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
– pracodawców o czasowym okresie przechowywania (wpisani do rejestrów przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonych przez marszałków województw), o ile przechowują dokumentację pracowniczą lub inną wytworzoną przez podmioty publiczne.

Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu:
–    wiedzieć co może być przedmiotem kontroli wykonywanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i archiwa państwowe;
–    wiedzieć jakie uprawnienia przysługują kontrolerowi i na jakich zasadach może je wykonywać;
–    wiedzieć czego mogą dotyczyć zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli i w jakim trybie mogą być wnoszone;
–    umieć przygotować zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
–    wiedzieć czego mogą dotyczyć zastrzeżenia do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w jakim trybie mogą być wnoszone;
–    umieć przygotować zastrzeżenia do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym;
–    wiedzieć w jaki sposób może być sprawdzane i egzekwowane wykonywanie zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym;
–    umieć przygotować informacje dla organu kontrolującego o sposobie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym i działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Program szkolenia:
1. Podmioty kontrolowane:
a) przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
b) przez archiwa państwowe, w tym podmioty prywatne posiadające archiwalia lub dokumentację niearchiwalną wytworzoną przez podmioty o których mowa w art. 5 ust. 1
2. Przedmiot kontroli
a) wykonywanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
b) wykonywanej przez archiwa państwowe
3. Ogólne warunki przeprowadzenia kontroli
a) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
b) limit czasu trwania kontroli
4. Uprawnienia kontrolera i sposób ich uwzględniania
a) prawo do swobodnego poruszania się po terenie siedziby jednostki kontrolowanej
b) prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej zakresu i przedmiotu kontroli lub mającej znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego (dokumentacja objęta zakresem tych uprawnień, zasady dostępu, obowiązek zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy)
5. Protokół kontroli
a) zawartość protokołu
b) wnoszenie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli
c) odmowa podpisania protokołu i jej skutki
6. Wystąpienie pokontrolne
a) treść wystąpienia pokontrolnego
b) wnoszenie zastrzeżeń do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym
7. Wykonywanie zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym i obowiązki informacyjne kontrolowanego w tym zakresie

Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Serwis kawowy
  • Lunch
  • Grupy do 12 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie  Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!