Termin szkolenia:

5-7 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
9-11 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!


24-26 lipca 2024r. Wrocław Trwa rekrutacja!
5-7 sierpnia 2024r. Łódź Trwa rekrutacja!
28-30 sierpnia 2024r. Poznań Trwa rekrutacja!
4-6  września 2024r. Warszawa Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
11-13 września 2024r. Lublin Trwa rekrutacja!
23-25 września 2024r. Katowice Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 3 dni, godz.9-17.00

Mamy specjalny – 15% rabat dla wszystkich osób, które brały udział w naszych szkoleniach z Kursu kancelaryjnego-archiwalnego I stopnia! Rabat nie łączy się z innymi rabatami!

Adresaci:  Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.  Absolwenci kursu kancelaryjno-archiwalnego pierwszego stopnia.

Podczas kursu nacisk zostanie położony na zajęcia praktyczne. Słuchacze będą samodzielnie porządkować dokumentację, ustalać jej przynależność zespołową, dokonywać jej klasyfikacji i kwalifikacji oraz sporządzać ewidencję archiwum zakładowego. Dodatkowo wybrakują dokumentację, której okres obligatoryjnego przechowywania przeminął oraz przekażą materiały archiwalne do Archiwum Państwowego. Zostanie omówiona procedura udostępniania akt, wycofywania akt z zasobu archiwum zakładowego, sporządzania sprawozdania rocznego z działalności archiwum zakładowego oraz robienia skontrum. Omówiona zostanie kwestia współpracy z odpowiednim terytorialnie Archiwum Państwowym.

W czasie zajęć praktycznych słuchacze nauczą się porządkować dokumentację aktową, osobową byłych pracowników, techniczną, kartograficzną.

Cel szkolenia:  

Pogłębienie posiadanej przez słuchaczy wiedzy poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną.  Przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego, koordynatora czynności kancelaryjnych lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.

 

Program szkolenia ( aktualizacja programu 02.02.2024r.):

Dzień 1
Cześć teoretyczna:
Obieg dokumentacji w jednostce od momentu wpłynięcia pisma do jednostki organizacyjnej do ostatecznego zakończenia sprawy. Omówienie sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych i najczęściej stosowanych współcześnie systemów kancelaryjnych.

Część praktyczna:
Porządkowanie dokumentacji aktowej zakładu pracy o prostej oraz o złożonej strukturze organizacyjnej.

Konstruowanie ewidencji składnicy akt i archiwum zakładowego.

Typowanie akt, których okres obligatoryjnego przechowywania minął. Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Typowanie akt do przekazania do Archiwum Państwowego. Procedura przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego

Procedury postępowania z dokumentacją zgromadzoną w zasobie archiwum zakładowego:
wypożyczanie dokumentacji,
postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonej dokumentacji,
wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego,
przeprowadzanie skontrum,
sporządzanie sprawozdania roczne z działalności archiwum zakładowego.

 

Dzień 2
Cześć teoretyczna:
Omówieni procesu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. 

Część praktyczna:
Przyjmowanie do archiwum zakładowego dokumentacji aktowej, osobowej byłych pracowników, technicznej, kartograficznej oraz informatycznych nośników danych.

Procedura brakowania dokumentacji odziedziczonej w ramach sukcesji.  

Omówienie postępowania w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji w wyniku ekspertyzy: wydłużenia okresu przechowywania dokumentacji niearchiwalnej oraz uznania części dokumentacji za materiały archiwalne.

 

Dzień 3
Cześć teoretyczna:
Archiwum zakładowe – optymalne warunki do pracy i przechowywania zasobu.
Wyposażenie magazynu archiwalnego.
Profesjonalny i bezpieczny archiwista – omówienie odzieży roboczej archiwisty i dobrych praktyk.
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

 Część praktyczna:
Podsumowanie nabytej wiedzy. Klasyfikacji i kwalifikacja akt w przepadkach problemowych, wybór właściwego systemu porządkowania zasobu. Uporządkowanie i skonstruowanie ewidencji dokumentacji dużej i skomplikowanej jednostki organizacyjnej, której akta wymagają przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej.

 

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia jest ukończenie kursu kancelaryjno – archiwalnego I stopnia.

Koszt szkolenia: 990pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 850pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia –  zgodnym z wymogami MPiPS., uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Serwis kawowy  oraz Lunch każdego dnia szkolenia
  • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
  • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Kurs kancelaryjno-archiwalny drugiego stopnia organizujemy również w formie zamkniętej.

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!