Termin szkolenia:

20-22 września 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
11-13 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
23-25 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
8-10 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!


25-27 września 2023r. Kraków Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
4-6 października 2023r. Katowice Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
11-13 października 2023r. Wrocław Trwa rekrutacja! 
16-18 października 2023r. Warszawa Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
23-25 października 2023r. Lublin Trwa rekrutacja!
6-8 listopada 2023r. Poznań Trwa rekrutacja! 
13-15 listopada 2023r. Kraków Trwa rekrutacja! 
22-24 listopada 2023r. Lublin Trwa rekrutacja! 
27-29 listopada 2023r. Gdańsk Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia: 3 dni, godz.9-17.00

Adresaci:
Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Cel szkolenia:
Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.
Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W trakcie kursu pierwszego stopnia główny nacisk kładziemy na przygotowanie praktyczne tj. prawidłowe opisywanie i porządkowanie teczek archiwalnych, wypełnianie formularzy, układanie dokumentacji według zespołów archiwalnych pod okiem doświadczonego trenera- praktyka.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie do problematyki.

 • Źródła wiedzy na temat metodologii archiwalnej
 • Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z archiwistyką
 • Różnice pomiędzy prowadzeniem archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Współpraca z nadzorem archiwalnym
 • Określanie kategorii archiwalnej dokumentacji i jej przynależności do klasy.

II. Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Miejsce i rola archiwum w jednostce.

 • Podstawowe systemy kancelaryjne
 • Schemat obiegu dokumentacji w zakładzie pracy
 • Omówienie normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • Procedura wprowadzania i zmiany normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • Podział kompetencji pracowników
 • System tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny wspomagany elektronicznie – omówienie głównych różnic
 • Teczki spraw i teczki akt nie stanowiących akt spraw
 • Przygotowanie teczki do przekazania do archiwum zakładowego.

III. Najważniejsze akty prawa polskiego regulujące postępowanie z dokumentacją.

IV. Profesjonalne archiwum zakładowe.

 • Zasób archiwum zakładowego
 • Lokal archiwum zakładowego: magazyn archiwalny i biuro archiwisty
 • Wyposażenie archiwum zakładowego
 • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobu archiwum zakładowego
 • Rozmieszczenie akt w archiwum zakładowym
 • Bezpieczny archiwista.

V. Najważniejsze procedury postępowania w archiwum zakładowym.

 • Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
 • Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w zasobie archiwum zakładowego
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt
 • Procedura skontrum
 • Procedura wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego
 • Postępowanie w przypadku reorganizacji lub ustania działalności aktotwórcy.

VI. Praktyczna analiza wszystkich etapów porządkowania dokumentacji.

 • Studia wstępne
 • Rozpoznanie przynależności zespołowej
 • Segregacja i systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 • Klasyfikacja i kwalifikacja akt
 • Archiwizowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Opisywanie teczek
 • Przygotowywania ewidencji archiwum zakładowego i nadawanie sygnatury archiwalnej
 • Opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.

VII. Praktyczna analiza najważniejszych procedur postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym.

 • Typowanie dokumentacji przeznaczonej do brakowania. Przygotowanie spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania i wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie
 • Typowanie materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego, przygotowywanie stosownej dokumentacji
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
 • Przygotowywanie protokołu zaginięcia, uszkodzenia lub sporządzenia braków wypożyczonej dokumentacji
 • Przygotowywanie protokołu wycofania jednostki aktowej z ewidencji archiwum zakładowego
 • Przeprowadzenie skontrum dokumentacji zgromadzonej w zasobie archiwum
 • Przygotowanie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego.

VIII. RODO. Ochrona danych osobowych w archiwum zakładowym.

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – wprowadzenie do problematyki
 • Postawa prawna przetwarzania danych osobowych w archiwum zakładowym
 • Najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące archiwistę
 • Wprowadzenie teoretyczne do problematyki
 • Zasady przetwarzania danych osobowych przez osoby zatrudnione w zakładzie pracy
 • Współpraca archiwisty z podmiotami zewnętrznymi
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji a ochrona danych osobowych
 • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w archiwum zakładowym
 • Najważniejsze postanowienia ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Specyfika stosowania niektórych artykułów RODO w praktyce archiwalnej
 • Okresy obligatoryjnego przechowywania dokumentacji a RODO.

IX. Porządkowanie dokumentacji pracowniczej.

 • Zasady prowadzenia i dbania o dokumentację pracowniczą
 • Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Podział dokumentacji osobowej pracownika na cztery części
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwość ich skrócenia
 • Możliwość zmiany formy dokumentacji pracowniczej
 • Dane osobowe a dokumentacja pracownicza.

X. Państwowa służba archiwalna. Współpraca archiwisty z nadzorem archiwalnym w zakresie kontroli, przekazywania materiałów archiwalnych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Struktura organizacyjna archiwów państwowych
 • Narodowy zasób archiwalny i jego podziały
 • Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego
 • Udział archiwum państwowego w procedurze brakowania dokumentacji niearchiwalnej – ekspertyza
 • Kontrola z archiwum państwowego.


Koszt szkolenia: 990pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 850pln  netto/os + 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

 zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia –   zgodnym z wymogami MPiPS, uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Klimatyzowaną salę szkoleniową
 • Serwis kawowy oraz Lunch każdego dnia szkolenia
 • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Klienta).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!