Termin szkolenia:

23 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
27 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
24 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:

Kompleksowe zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w przepisach w roku 2019, a mających istotne znaczenie dla prowadzenia archiwów zakładowych/ składnic akt.

Adresaci szkolenia:
Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt, koordynatorzy czynności kancelaryjnych współpracujący z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

 Program szkolenia ( nowy ulepszony o nowe moduły program aktualizacja 01.01.2023):

  1. Wprowadzenie do problematyki – archiwum zakładowe/składnica akt i obowiązki archiwisty.

– Archiwum zakładowe: najważniejsze definicje. Zadania archiwum zakładowego.

– Archiwista zakładowy i jego rola w jednostce organizacyjnej. Wykształcenie archiwisty. Rekomendowana literatura.

– Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Normatywy kancelaryjno-archiwalne – instrukcja kancelaryjna, instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego i składnicy akt, jednolity rzeczowy wykaz akt.

– Teczka jako forma grupowania i łączenia pism. Akta spraw, akta nie tworzące akt spraw,  teczki zbiorcze.

  1. Dane osobowe – wprowadzenie do problematyki.

– Podstawa prawna.

– Najważniejsze definicje. Zasady przetwarzania danych osobowych: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, celowości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności.

– Administrator danych i podmiot przetwarzający. Obowiązki administratora. Archiwum zakładowe jako obszar przetwarzania danych osobowych. 

  1. Ustawa Archiwalna i RODO a przetwarzanie danych osobowych w Archiwum Zakładowym/Składnicy akt

– Korzystanie z materiałów archiwalnych – dane pobierane od użytkownika.

– Sprostowanie i uzupełnienie danych osobowych a materiały archiwalne.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania a materiały archiwalne.

– Prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą a praktyka archiwalna.

– Prawo do zapomnienia osoby, której dane dotyczą a praktyka archiwalna.

– Okres przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach stanowiących zasób archiwów zakładowych i składnic akt – analiza problemu.. Zasada celowości oraz dalsze przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym.

– Anonimizacja, pseudonimizacja, umowa wyłączająca dalsze przetwarzanie a archiwum zakładowe – środki zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane. Zastosowania ww. technik zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą w praktyce.

  1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

 – Wprowadzenie do problematyki. Podstawowe definicje. Akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją pracowniczą. Zasady prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

–  Dokumentacja osobowa osób zatrudnionych.

– Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

– Prawidłowa opieka nad dokumentacją prowadzoną w formie tradycyjnej i elektronicznej.

– Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

  1. Archiwum zakładowe/ składnica akt zgodna z RODO – podsumowanie.

– Współpraca Archiwisty z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

– Zaprojektowanie procesu bezpiecznego przetwarzania danych na etapie udostępniania i wypożyczania akt. Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub zagubienia udostępnionej dokumentacji. Wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego.

– Bezpieczeństwo magazynu archiwalnego i biura archiwisty. Propozycje technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń. Potencjalne błędy, których należy się wystrzegać.

– Bezpieczne brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Omówienie współpracy z firmami zewnętrznymi. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

– Bezpieczeństwo dokumentacji i pracownika archiwum.  Dobre praktyki i postępowanie, którego należy się wystrzegać. Odzież ochronna.

  1. Dyskusja

 

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Ochrona danych osobowych w archiwach zakładowych i składnicach akt organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!