Termin szkolenia:

6 czerwca 2024r. Szkolenie on-line!  Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
31 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
23 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
20 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz 9.00-14.00

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie zmian przepisów prawno-pracowniczych z uwzględnieniem wszystkich aspektów prawidłowego kompletowania i archiwizowania dokumentacji kadrowo – płacowej. Analizie poddane zostaną najczęściej popełniane błędy – czyli jak uniknąć zarzutów ze strony kontrolujących. Rok 2023 to duże zmiany w Kodeksie pracy i aktach wykonawczych, co przekłada się na dodatkowe obowiązki działów kadrowych – przygotowanie i przechowywanie kompletnej dokumentacji pracowniczej to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Nowością jest rozszerzenie akta personalnych o część E – kiedy i dla jakiej dokumentacji należy ją prowadzić?

Adresaci szkolenia:

  • Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.
  • Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów, działy kadrowe.

Program szkolenia:

1.Pojęcie dokumentacji pracowniczej – definicja ustawowa:
• Przechowywanie dokumentacji – obowiązki aktotwórcy – pracodawcy.

2. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą:
• Kodeks pracy i akty wykonawcze – od kiedy obowiązują zmiany?
• Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi,
• RODO

3. Dokumentacja pracownicza – jak prawidłowo przechowywać, NOWE OBOWIĄZKI, NOWY PODZIAŁ AKT OSOBOWYCH!
• Zmiany w przepisach prawa w 2023 r., a konieczność dostosowania dokumentacji pracowniczej – co nowego w części B?
• Zasady prowadzenia akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,
• Kiedy pracodawca ma obowiązek prowadzić część E? Jakie dokumenty należy przechowywać w części E akt osobowych.
• Dokumentacja związana z pracą zdalną- wnioski, polecenia, zgody, oświadczenia pracownika.
• Dokumentacja pracownicza związana z badaniem trzeźwości pracowników – zawiadomienie o wprowadzeniu monitoringu trzeźwości, informacja o odsunięciu od pracy, protokół po wykonaniu testu.
• Wdrożenie dyrektywy work-life-balance – wnioski o urlop opiekuńczy i dni wolne w związku z siłą wyższą

• Dokumenty sklasyfikowane i dokumenty niesklasyfikowane – gdzie i jak je przechowywać? (np. polecenie wykonania pracy zdalnej, zaświadczenie ze stacji krwiodastwa, dokumentacja PPK, odpisy dokumentów urzędowych, dokumentacja obcokrajowców)
• Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze)
• Zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie),
• Czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? Różne postacie dokumentacji pracowniczej – czy jest to dopuszczalne?
• Jakie obowiązki informacyjne ma pracodawca?, na co zwrócić uwagę w roku 2023 r.
• Zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym.
• Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu (Stanowiska UODO, PIP, Ministerstwa Pracy)

4. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej – okresy przechowywania dokumentacji, ochrona danych osobowych
• Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej – archiwum kadrowe?
• Archiwizacja dokumentacji pracowniczej i okresy jej przechowywania
• Skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy wydłużamy czas przechowywania dokumentacji pracowniczej i od czego to zależy? – przykłady
• Zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej: sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach.
• Zabezpieczanie i ochrona dokumentacji pracowniczej – RODO (legalność, przetwarzania danych i zgoda)

Koszt szkolenia:
350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line

Szkolenie JAK PRAWIDŁOWO PRZECHOWYWAĆ I ARCHIWIZOWAĆ DOKUMENTACJĘ KADROWĄ  PO ZMIANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH 21.03.2023 r. organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!