Szkolenie organizujemy tylko w formule on-line. Przy zebraniu odpowiedniej ilości osób ustalamy termin szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-15.00

Cel szkolenia:

W grudniu mija termin na wdrożenie przez kraje członkowskie dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nazywana w skrócie dyrektywą o ochronie sygnalistów. Warto wcześniej przygotować się na nadchodzące zmiany.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom aktualnego stanu prawnego i projektowanych rozwiązań w dziedzinie ochrony sygnalistów. Uczestnicy zdobędą wiedzę o obowiązkach pomiotów publicznych i prywatnych (m.in. prowadzenie stosownych rejestrów, szkolenie pracowników), terminach wdrożenia procedur i informowania osób zgłaszających o podjętych krokach, zasadach zgłaszania naruszeń, prawach sygnalistów i osób, których dotyczą zgłoszenia. Poznają nie tylko sankcje grożące za brak działań następczych lub podejmowanie działań odwetowych, ale przede wszystkim dobre praktyki i korzyści dla organizacji, wynikające z wdrożenia stosownych mechanizmów.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej wyższego szczebla, pracowników działów HR i szkoleń, kierowników i pracowników podmiotów publicznych, ale również właścicieli i pracowników przedsiębiorstw prywatnych, zatrudniających  powyżej 50 pracowników. Zapraszamy również osoby zainteresowane tematyką zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości  oraz zagadnieniami z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Program szkolenia:

I. PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO I PRZEPISY UNIJNE
1. Zakres przedmiotowy – jakich dziedzin dotyczą zgłaszane naruszenia i czy zakres ten może ulec rozszerzeniu?
2. Ograniczenia stosowania dyrektyw.
3. Zakres podmiotowy:
a) osoby posiadające status pracownika;
b) osoby posiadające status osób prowadzących działalność na własny rachunek;
c) akcjonariusze i wspólnicy;
d) członkowie organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa (w tym nie wykonawczy);
e) wolontariusze i stażyści;
4. Sygnaliści – ich rola i konieczność ochrony.
5. Co z osobami, które pozyskały informacje o naruszeniach prawa w trakcie stosunku pracy, który ustał? Czy przepisy mają zastosowanie do osób, które pozyskały informacje o naruszeniach przed zawarciem umowy (na etapie rekrutacji)?
6. Czy ochrona prawna dotyczy również osób pomagających w zgłoszeniu? Co z osobami trzecimi (np. członkami rodzin), którzy mogą doświadczać działań odwetowych?
7. Podstawowe definicje:
a) naruszenie;
b) informacje na temat naruszeń;
c) zgłoszenie – w tym wewnętrzne i zewnętrzne
d) ujawnienie publiczne
e) osoba dokonująca zgłoszenia, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, osoba, której dotyczy zgłoszenie;
f) kontekst związany z pracą;
g) działania odwetowe;
h) działania następcze;
i) informacje zwrotne;
j) właściwy organ.
8. Mechanizm zgłaszania i wsparcie sygnalistów.
9. Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia.

II. ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE I DZIAŁANIA NASTĘPCZE
1. Zgłaszanie za pomocą wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń
2. Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów – kogo dotyczy?
3. Procedury na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych – jakie niezbędne elementy obejmują, co umożliwiają i w jakiej formie należy dokonywać zgłoszeń?

III. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I DZIAŁANIA NASTĘPCZE
1. Obowiązek ustanowienia zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami:
a) wyznaczanie organów właściwych do przyjmowania zgłoszeń;
b) w jakim terminie należy potwierdzić otrzymanie zgłoszenia?
c) ile mamy czasu na poinformowanie osoby zgłaszającej o podjętych działaniach?
d) Kiedy można zamknąć procedurę?
2. Struktura zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń – jakie warunki muszą spełnić aby uznać je za niezależne i autonomiczne?
3. Przeszkolenie personelu z zakresu rozpatrywania zgłoszeń.
4. Kiedy należy stosować kanały zewnętrzne?
5. Informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych:
a) jakie informacje należy umieścić na stronie internetowej i które organy mają taki obowiązek?
b) środki ochrony prawnej.
6. Przegląd procedur – częstotliwość i właściwe organy.

IV. UJAWNIENIE PUBLICZNE

V. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH:
1. Obowiązek zachowania poufności;
2. Ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie – po jakim czasie są usuwane?
3. Prowadzenie rejestru zgłoszeń, okres przechowywania, formy dokumentowania rozmów (transkrypcja, nagrywanie, protokołowanie, inne).

VI. ŚRODKI OCHRONY
1. Zakres działań odwetowych;
2. Środki wsparcia;
3. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi;
4. Środki ochrony osób, których dotyczy zgłoszenie;
5. Sankcje – co grozi za podejmowanie działań odwetowych?
6. Zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej.

VII. TERMINY
1. 17 grudnia 2021 – kogo dotyczy?
2. 17 grudnia 2023 – podmioty prawne w sektorze prywatnym, zatrudniające 50-249 pracowników.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy  5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie PRAWNA OCHRONA SYGNALISTÓW – NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!