Termin szkolenia:

22 kwietnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
17 maja 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
14 czerwca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

8 kwietnia 2024r. Warszawa Trwa rekrutacja!
22 kwietnia 2024r. Kraków Trwa rekrutacja!
10 maja 2024r. Lublin Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-14.00

Cel szkolenia:

Celem głównym zajęć jest poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących organizację pracy sekretariatu szkoły/placówki oświatowej i wykorzystanie ich w praktyce. Nabycie umiejętności prowadzenia i organizacji pracy sekretariatu szkoły.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do sekretarzy  oraz sekretarek placówek oświatowych.

Program szkolenia:

I – KANCELARIA – BIUROWOŚĆ

 1. Odpowiedzialność prawna pracowników za wytwarzaną i przechowywaną dokumentację.
 2. System kancelaryjny – bezdziennikowy. Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 3. Znaki sprawy. Zasady nadawania i kontynuacji.
 4. Tworzenie teczek, zbiorów dokumentacji:

– dokumentacja organizacyjna (m. in.: statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia,

rejestry, regulaminy);

– dokumentacja administracyjna (m. in.: karty drogowe, delegacje, arkusze inwentaryzacyjne, BHP, zamówienia, rejestr pieczęci, książka korespondencyjna);

– dokumentacja pracownicza (min.: teczki osobowe, listy płac, karty zarobkowe, karty zasiłkowe, wnioski urlopowe, upoważnienia);

– dokumentacja finansowa (min.: dowody księgowe, bilanse, rozliczenia z US);

– dokumentacja unijna (min.: projekty unijne);

– pozostała dokumentacja (min: kontrole, sprawozdawczość z działalności, zaświadczenia).

 1. Archiwizowanie dokumentacji i zasady jej przekazywania do Archiwum zakładowego\składnicy akt (kompletowanie dokumentacji, układanie pism, usuwanie brudnopisów, paginacja, teczki z tektury bezkwasowej).
 2. Rozwiązanie stosunku pracy – protokolarne rozliczenie się pracownika z wytworzonej dokumentacji.

 

II – ARCHIWIZACJA

 1. Archiwum zakładowe\składnica akt – organizacja i zadania. Obowiązki ciążące na każdym pracowniku

i archiwiście.

 1. Kategorie archiwalne ich znaczenie i cel stosowania. Wartościowanie dokumentacji.
 2. Prowadzenie środków ewidencyjnych w archiwum zakładowym\składnicy akt:

– spisy zdawczo-odbiorcze;

– wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;

– rejestr wypożyczonych/udostępnionych teczek aktowych;

 1. Brakowanie (niszczenie dokumentacji) – protokoły niszczenia dokumentacji.
 2. Procedura postępowania w momencie likwidacji lub istotnych zmian organizacyjnych w zakresie dokumentacji w archiwum zakładowym\składnicy akt.
 1. Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego Archiwum Państwowego, Kuratorium Oświaty lub organu prowadzącego.

 

Podczas realizacji kursu uczestnicy będą realizować praktyczne ćwiczenia z ww. zakresu poprzez wypełnianie formularzy odzwierciedlających poszczególne czynności kancelaryjno-archiwalne, z wykorzystaniem normatywów obowiązujących w jednostce organizacyjnej lub na podstawie normatywów wzorcowych.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 400pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktura z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), a dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Lunch oraz przerwa kawowa
 • Klimatyzowana sala szkoleniowa
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Profesjonalny sekretariat w szkole/placówce oświatowej organizujemy również w formie zamkniętej  ( w siedzibie Firmy).

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!