Termin szkolenia:

22 lipca 2022r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
29 sierpnia 2022r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
20 września 2022r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!


30 sierpnia 2022r. Katowice Trwa rekrutacja!
15 września 2022r. Wrocław Trwa rekrutacja!
16 września 2022r. Poznań Trwa rekrutacja!
22 września 2022r. Rzeszów Trwa rekrutacja!
27 września 2022r. Kraków Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-15.00

Cel szkolenia:

Celem głównym zajęć jest poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących organizację pracy sekretariatu szkoły/placówki oświatowej i wykorzystanie ich w praktyce. Nabycie umiejętności prowadzenia i organizacji pracy sekretariatu szkoły.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do sekretarzy  oraz sekretarek placówek oświatowych.

Program szkolenia:

I – KANCELARIA – BIUROWOŚĆ

 1. Odpowiedzialność prawna pracowników za wytwarzaną i przechowywaną dokumentację.
 2. System kancelaryjny – bezdziennikowy. Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 3. Znaki sprawy. Zasady nadawania i kontynuacji.
 4. Tworzenie teczek, zbiorów dokumentacji:

– dokumentacja organizacyjna (m. in.: statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia,

rejestry, regulaminy);

– dokumentacja administracyjna (m. in.: karty drogowe, delegacje, arkusze inwentaryzacyjne, BHP, zamówienia, rejestr pieczęci, książka korespondencyjna);

– dokumentacja pracownicza (min.: teczki osobowe, listy płac, karty zarobkowe, karty zasiłkowe, wnioski urlopowe, upoważnienia);

– dokumentacja finansowa (min.: dowody księgowe, bilanse, rozliczenia z US);

– dokumentacja unijna (min.: projekty unijne);

– pozostała dokumentacja (min: kontrole, sprawozdawczość z działalności, zaświadczenia).

 1. Archiwizowanie dokumentacji i zasady jej przekazywania do Archiwum zakładowego\składnicy akt (kompletowanie dokumentacji, układanie pism, usuwanie brudnopisów, paginacja, teczki z tektury bezkwasowej).
 2. Rozwiązanie stosunku pracy – protokolarne rozliczenie się pracownika z wytworzonej dokumentacji.

 

II – ARCHIWIZACJA

 1. Archiwum zakładowe\składnica akt – organizacja i zadania. Obowiązki ciążące na każdym pracowniku

i archiwiście.

 1. Kategorie archiwalne ich znaczenie i cel stosowania. Wartościowanie dokumentacji.
 2. Prowadzenie środków ewidencyjnych w archiwum zakładowym\składnicy akt:

– spisy zdawczo-odbiorcze;

– wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;

– rejestr wypożyczonych/udostępnionych teczek aktowych;

 1. Brakowanie (niszczenie dokumentacji) – protokoły niszczenia dokumentacji.
 2. Procedura postępowania w momencie likwidacji lub istotnych zmian organizacyjnych w zakresie dokumentacji w archiwum zakładowym\składnicy akt.
 1. Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego Archiwum Państwowego, Kuratorium Oświaty lub organu prowadzącego.

 

Podczas realizacji kursu uczestnicy będą realizować praktyczne ćwiczenia z ww. zakresu poprzez wypełnianie formularzy odzwierciedlających poszczególne czynności kancelaryjno-archiwalne, z wykorzystaniem normatywów obowiązujących w jednostce organizacyjnej lub na podstawie normatywów wzorcowych.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

 • Trenera eksperta w temacie szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Lunch oraz przerwa kawowa
 • Klimatyzowana sala szkoleniowa
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe
 • Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
 • Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Profesjonalny sekretariat w szkole/placówce oświatowej organizujemy również w formie zamkniętej  ( w siedzibie Firmy).

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!