Termin szkolenia:

9 października 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
15 listopada 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!
14 grudnia 2023r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja!

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-14.00

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z nową wersją Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej: terminy sprawozdawcze, zakres gromadzonych danych, problemy podczas wprowadzania danych w systemie, konsekwencje związane z nieterminowym wprowadzaniem danych, najczęściej popełniane błędy. Wspominamy o wymaganiach technicznych oraz o podstawowych zasadach dotyczących cyberbezpieczeństwa podczas obsługi programów bazodanowych.
Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu rozwiązania dotyczące organizacji wprowadzania danych w systemie z jednoczesnym zachowaniem Ochrony Danych Osobowych: podział zadań pomiędzy upoważnionych pracowników, bezpieczeństwo danych w systemie, obowiązki Dyrektora szkoły – administratora danych osobowych.

Forma szkolenia:

Wykład, casusy, dyskusja, pokaz

Adresaci szkolenia:

Szkoły i placówki oświatowe.
Zapraszamy Dyrektorów szkół, sekretarzy, pracowników działu kadr i płac (również zatrudnionych w Centrach Usług Wspólnych), Przedstawicieli JST, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz przedstawicieli Organów prowadzących innych niż JST.

Program szkolenia  ( aktualny od 1 sierpnia 2023!!!): 

Tworzenie oddziałów podstawowych

 • Oddział z nauczaniem języka mniejszości, regionalnego (Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury)
 • Klasy wstępne i oddziały dwujęzyczne
 • Oddziały przygotowawcze
 • Kształcenie osób przybywających z zagranicy (Akty prawne)
 • Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy
 • Klasy łączone (Tworzenie w SIO, Akty prawne)
 • Klasy integracyjne
 • Szkoła specjalna, oddziały specjalne

Moduł Uczeń 

 • Etykiety na liście uczniów
 • Dane identyfikacyjne ucznia
 • Weryfikacja danych przekazanych do SIO
 • Dane identyfikacyjne ucznia bez numeru PESEL
 • Adres zamieszkania
 • Rejestracja obowiązku szkolnego/ obowiązku przedszkolnego (szkoły podstawowe posiadające obwód)
 • Obowiązek szkolny – regulacje prawne
 • Rejestracja obowiązku nauki-JST
 • Odroczenie spełniania obowiązku (regulacje prawne, dokumentacja)
 • Rozpoczęcie nauki ucznia w szkole
 • Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego (zmiana oddziału)
 • Kończenie przypisania do oddziału podstawowego
 • Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego szkoły artystyczne
 • Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego

Dane dziedzinowe

 • Pomoc materialna – szkoła
 • Pomoc materialna – JST
 • Zajęcia dodatkowe (Akty prawne, rejestracja)
 • Dane dziedzinowe w przedszkolu
 • Dane dziedzinowe w szkole
 • Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego poza szkołą (Akty prawne, dokumentacja, rejestracja)
 • Nauczanie indywidualne (Akty prawne, dokumentacja, rejestracja)
 • Karta rowerowa (dokumentacja, rejestr kart rowerowych w szkole, rejestracja w systemie SIO)
 • Korzystanie z internatu (rejestracja w systemie SIO, Akty prawne)
 • Korzystanie z opieki przedszkolnej w wyższym wymiarze (rejestracja w systemie SIO, Akty prawne)
 • Korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (rejestracja w systemie SIO, Akty prawne)
 • Korzystanie z nauki języka i kultury kraju pochodzenia rejestracja w systemie SIO, Akty prawne)
 • Uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne
 • Indywidualny program nauczania i indywidualny tok nauki
 • Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej
 • Okres i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu

Moduł nauczyciel

 • Umowy z nauczycielami – akty prawne, Zatrudnienie, Tygodniowy wymiar godzin, Obowiązki, Kwalifikacje, Dodatkowe kwalifikacje, Formy dokształcania, Kwalifikacje zawodowe, Wynagrodzenie – w placówkach prowadzonych przez JST oraz w placówkach prywatnych)
 • Zmiany w awansie nauczycieli

Dane zbiorcze

 • Infrastruktura, pomieszczenia, Wyposażenie, Bibliotek, Komputery, Kopiowanie danych z poprzednich lat

 

Inne oddziały dodatkowe w szkole (np. oddział przygotowawczy, kursy umiejętności zawodowych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, kursy kwalifikacyjne, oddziały łączone w szkole/przedszkolu itp.)

Inne oddziały podstawowe w szkole (np. Oddział z nauczaniem języka mniejszości, regionalnego, (dokumentacja), Klasy wstępne i oddziały dwujęzyczne, Kształcenie osób przybywających z zagranicy (podstawy prawne), klasy integracyjne- liczebność oddziałów, oddziały specjalne, Oddziały przyspasabiające do pracy, Oddziały w szkołach artystycznych).

Obowiązek przedszkolny/szkolny/nauki – teoria (np. Podstawy prawneSpełnianie obowiązku poza szkoła/placówką, Odroczenie spełniania obowiązku –dokumentacja).

Orzeczenia, opinie – Rodzaje orzeczeń i opinii, Podstawy prawne.

Dodatkowo wzory dokumentów: Rejestr wypadków, protokół powypadkowy, Upomnienie (obowiązek szkolny) itp.

 

Koszt szkolenia: 400pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie poszkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie System Informacji Oświatowej – obowiązki placówek oświatowych  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!