Termin szkolenia:

26 lipca 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
22 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
20 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz  9.00-14.00

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestnika z prawnymi obowiązkami w ramach finansowania zadań oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w ramach Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej oraz związanymi z tym obowiązkami i odpowiedzialnością Dyrektora przedszkola/szkoły/placówki oświatowej.

Zostaną przedstawione szczegółowo obowiązki i zadania przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w związku obowiązkami w zakresie prowadzenia i weryfikacji bazy SIO oraz naliczeniem dotacji oświatowej w roku 2023 r. i w roku 2024 r.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie online w formie warsztatowej (przy bazie SIO) podzielone na część prawną i praktyczno-warsztatową.

Adresaci szkolenia:

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników i kadry zarządzającej oświatą w placówkach niepublicznych.

Program szkolenia:

1. Finanse oświatowe –subwencja/dotacja oświatowa w 2023r. i 2024 r.

a) Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i akty wykonawcze do ustaw – zmiany w roku 2023 i prognoza zmian 2024 r..
b) Subwencja oświatowa 2024 r. – analiza wag subwencyjnych.
c) Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2024: dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w roku bazowym.
d) Analiza subwencji/dotacji oświatowej w roku 2023 i w roku 2024.
e) Prognozowane zmiany systemowe finansowania oświaty po 2024 r.
f) Dotacje dla szkół/przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

2. Zmiany w ustawie o SIO w zakresie opisu szczegółowych danych dziedzinowych ucznia w związku ze wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym.

3. Odpowiedzialność i obowiązki Dyrektora niepublicznej placówki za finansowanie oświaty tzn. za wprowadzone dane do SIO.

a) Procedura uzgadniania danych (Art. 50 ustawa SIO) do naliczania subwencji/dotacji oświatowej według stanu na 30 września oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oświatowej za poprawność
danych przekazywanych do SIO.
b) Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez niepubliczne szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, od 1 września 2023 r.- wypełnianie poszczególnych modułów: Szczegóły podmiotu: Podmiot, Dane zbiorcze, Odziały, Uczeń, Nauczyciel.
c) Dokumentacja źródłowa podstawą wprowadzania danych do sytemu SIO.
d) Procedura weryfikacji danych w systemie SIO i obowiązek aktualizacji dokumentacji – dobre praktyki.
e) Analiza danych ucznia pod względem wag subwencyjnych i danych sprawozdawczych.
f) Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych ze stanem faktycznym – nadzorczy/kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego. Kontrole w placówkach oświatowych.
g) Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO m.in.:
– współpraca bazy danych SIO z rejestrami REGON, PESEL, ePUAP,
– procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez przedszkole/szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca przedszkola/szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
– procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu,
– weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO przez przedszkole/szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
h) Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO, z uwzględnieniem zadań dyrektorów przedszkoli/szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego). Upoważnienia elektroniczne w systemie i upoważnienia papierowe w teczkach osobowych.
i) Funkcjonalność SIOEO – zgłoszenie do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego.
j) Rozszerzanie liczby podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO. Współpracownicy i ich rola w procesie wydawania upoważnień.
k) Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO. Konsekwencje za nieterminowość wprowadzania danych do systemu SIO – sankcje prawne.
l) Zadania i obowiązki z zakresu prowadzenia kompleksowej i aktualnej dokumentacji z zakresu SIO. Prowadzenie ewidencji wpisów w SIO – Teczka SIO na każdy rok szkolny jako dobra praktyka.
m) Sprawozdania z działań w bazie SIO – dobra praktyka.

4. Uczeń ukraiński w polskim systemie oświaty, a baza SIO (rekrutacja do przedszkoli/szkoły i przypisywanie uczniów do oddziałów ogólnodostępnych i przygotowawczych, klasyfikowanie i promowanie, bezpłatna nauka języka polskiego i inne działania)

5. Strefa dla zalogowanych. Analiza raportów tj. danych Ucznia, Nauczyciela, Danych zbiorczych w odniesieniu do naliczenia subwencji/dotacji oświatowej i sprawozdawczości.

6. Kontrole zewnętrzne w placówce oświatowej. Przegląd przykładowych protokołów po kontroli NIK i Krajowej Administracji Skarbowej, RIO, ZUS i innych instytucji, które mają upoważnienia MEiN w tym zakresie.

7. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO, w świetle RODO.

8. Centrum pomocy SIO – jak sprawnie odnaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych. Pomoc SIO – instrukcje merytoryczna i techniczne, formularz zgłoszeniowy, i ich rola w poprawnym wprowadzaniu danych do systemu SIO.

9. Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki i jej obowiązki w zarządzaniu informatycznym bazą SIO, RSPO, SIOEO i inne.

10. Pytania i odpowiedzi. Studia przypadków – najczęstsze błędy i problemy szkół i placówek oświatowych w toku pracy w systemie SIO.

Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia ( do 14 dni), dla osób prywatnych do 7 dni po szkoleniu.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie poszkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.

Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie System Informacji Oświatowej – obowiązki placówek oświatowych  organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy Klienta).

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!