Termin szkolenia ustalany po zebraniu min. 5 osób chętnych na szkolenie on-line

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-16.00

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w szkole oraz zasad tworzenia regulaminu, wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym.

Program szkolenia:
1. Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
a. podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania ZFŚS w szkole,
b. co to jest działalności socjalna i zasady jej finansowania,
c. wskazanie sytuacji, w których tworzenie funduszu socjalnego nie jest konieczne,
d. modyfikacja przepisów ustawowych w kwestii tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
1. Działalność socjalna – finansowanie ze środków ZFŚS
a. zasady finansowania ze środków ZFŚS,
b. wskazanie rodzajów działalności finansowanej ze środków ZFŚS,
c. katalog osób uprawionych do otrzymania środków z ZFŚS.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
a. sposób obliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
b. ustalanie przeciętnej liczy zatrudnionych.
3. Rodzaje świadczeń socjalnych
a. paczki dla dzieci,
b. karnety do klubu fitness,
c. zapomogi,
d. „wczasy pod gruszą”,
e. wycieczki i imprezy zbiorowe,
f. pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS,
g. świadczenia na rzecz emerytów i rencistów,
h. dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży,
i. świadczenia rzeczowe i bony.
4. Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych
a. omówienie kryteriów stosowanych przez pracodawców przy ustalaniu prawa do przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b. zasady dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń z funduszu socjalnego,
c. omówienie skutków podania nieprawdziwych danych przez pracownika.
5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
a. tryb uzgadniania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
b. obligatoryjne i fakultatywne postanowienia regulaminu ZFŚS,
c. najczęściej popełniane błędy.
6. Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych
a. podstawowe zasady gospodarowania środkami funduszu,
b. wskazanie zasad postępowania z niewykorzystanymi środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
7. Fundusz socjalny – konsekwencje nieprzestrzegania przepisów
a. zakres odpowiedzialności dotyczącej działalności socjalnej,
b. wskazanie osób, które z ramienia pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie ZFŚS.

Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT

Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  w szkole organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy dla min. 5 osób).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!