Termin szkolenia:

22 sierpnia 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
12 września 2024r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
30 września 204r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 


2 sierpnia 2024r. Kraków Trwa rekrutacja! 
23 sierpnia 2024r. Katowice Trwa rekrutacja! 
30 sierpnia 2024r. Lublin Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, godz.9-15.00

Zakres tematyczny: Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie i urzędzie według aktualnych przepisów prawnych.

Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm i urzędów, a także archiwizacją dokumentacji, profesjonalnym przechowywaniem dokumentacji oraz zaznajomienie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Adresaci szkolenia:  Szkolenie skierowane jest do sektora prywatnego i administracji państwowej: archiwistów zakładowych, pracowników działów administracyjnych, osób zarządzających biurami itp.
Program szkolenia:

I. Rodzaje współczesnej dokumentacji
1) Dokument – dowód pierwszorzędny – pojęcie, rodzaje
2) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
3) Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw

II. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacja w podmiocie
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Przepisy wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r

III. Obieg dokumentacji w podmiocie
1) System kancelaryjny
2) Znak sprawy
3) Teczka rzeczowa i podteczka
4) Pisma otrzymane do wiadomości
5) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
6) Klasyfikacja i kwalifikacja, przechowywanie dokumentacji
7) Czynności kancelaryjne w systemie EZD
8) Metryka sprawy
9) Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

IV. Instrukcja archiwalna

1) Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
2) Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
3) Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
4) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
5) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
6) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
7) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
8) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
9) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
10) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
11) Sprawozdawczość archiwum zakładowego

V. Warsztaty
1) Dokonanie opisu teczek
2) Sporządzenie spisu spraw
3) Nadanie znaku sprawy
4) Sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji papierowej do archiwum zakładowego
5) Sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji papierowej do archiwum państwowego
6) Nadanie teczkom sygnatury akt
7) Sporządzenie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych
8) Sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej
9) Wypełnienie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej
10) Wypełnienie karty wypożyczenia/udostępnienia akt


Koszt szkolenia on-line: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

  zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie poszkoleniowe Trenera
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Certyfikat ukończenia szkolenia
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów papierowych i elektronicznych organizujemy również w formie zamkniętej.

Wszystkie  nasze  szkolenia  otwarte  możemy  również  przeprowadzić dla  Państwa  w  formule  on-line  wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!