Termin szkolenia:

23 lipca 2022r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! Termin potwierdzony!
26 sierpnia 2022r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 
15 września 2022r. Szkolenie on-line! Trwa rekrutacja! 

Czas trwania szkolenia:  1 dzień, godz 9.00-16.00

Cel szkolenia:
Kompleksowe zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w przepisach w roku 2019r, a mających istotne znaczenie dla prowadzenia archiwów zakładowych/ składnic akt

Adresaci szkolenia:
Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt, osoby przekazujące akta, koordynatorzy czynności kancelaryjnych

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki – archiwum zakładowe i składnica akt.

 • Rekomendowana literatura.
 • Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • Normatywy kancelaryjno-archiwalne – instrukcja kancelaryjna, instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego i składnicy akt, jednolity rzeczowy wykaz akt.
 • Akta spraw i akta nie tworzące akt spraw.
 • Teczka aktowa.
 • Miejsce archiwum zakładowego i składnicy akt w strukturze jednostki organizacyjnej.

2. Dane osobowe.

 • Najważniejsze definicje, którymi się posługujemy.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, celowości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenie przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności.
 • Obowiązki spoczywające na administratorze danych osobowych.

3. Akty prawne, które musi znać archiwista w związku z procesem przetwarzania danych osobowych.

4. Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Dane osobowe pobierane przy zgłoszeniu chęci dostępu do materiałów archiwalnych.
 • Nowe zadania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
 • Ograniczenie artykułu 15, 16 i 18 RODO w procedurach funkcjonowania archiwum zakładowego.
 • Obowiązki administratora: niezbędne środki zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych.
 • Środki zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane: anonimizacja, pseudonimizacja, umowa wyłączająca dalsze przetwarzania.
 • Okres przetwarzania danych osobowych w archiwach zakładowych i składnicach akt – analiza problemu.

5. RODO – najważniejsze rzeczy, które musi wiedzieć archiwista.

 • Zasada celowości a przetwarzanie danych do celów archiwalnych.
 • Prawo do bycia zapomnianym a przetwarzanie danych do celów archiwalnych.

6. Dokumentacja pracownicza – zmiany w sposobie prowadzenia.

 • Podstawa prawna
 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej: poufności, kompletności, dostępności, indywidualizacji, bezpiecznego i ograniczonego w czasie przechowywania.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika – podział na cztery części.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej nie stanowiącej akt osobowych – nowe klasy w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 • Prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej.
 • Zmiany w okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Postacie dokumentacji pracowniczej – elektroniczna lub papierowa.

7. Podsumowanie – co to wszystko dla nas oznacza? Zabezpieczenie akt i magazynu archiwalnego.

 • Lokal archiwum zakładowego.
 • Techniczne zabezpieczenia archiwum zakładowego / składnicy akt.
 • Organizacyjne zabezpieczenia archiwum zakładowego / składnicy akt.
 • Bezpieczeństwo procesu udostępniana akt.
 • Bezpieczeństwo procesu brakowania akt.
 • Bezpieczny archiwista – miejsce pracy.
 • Środki ochrony własnej archiwisty – omówienie.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Koszt szkolenia on-line: 290pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
(wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złącznikiem do zgłoszenia na kurs)

W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.

Cena obejmuje:

Trenera eksperta w temacie szkolenia
Wsparcie po szkoleniowe Trenera
Certyfikat ukończenia szkolenia
Klimatyzowaną salę szkoleniową
Kompleksowe materiały szkoleniowe
Serwis kawowy
Lunch
Grupy 5- 12 osobowe, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji.
Dostęp do systemu ClicMeeting służącemu przeprowadzenia szkolenia w formule on-line.

Szkolenie  Zmiany w ustawie archiwalnej i sposobie prowadzenia dokumentacji pracowniczej organizujemy również w formie zamkniętej ( w siedzibie Firmy).
Wszystkie nasze szkolenia otwarte możemy również przeprowadzić dla Państwa w formule on-line wewnątrzfirmowej.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE!