Barbara GumińskaLicencjonowany audytor
  • Doświadczona wieloletnia trenerka, licencjonowany audytor wewnętrzny, egzamin państwowy organizowany  przez Ministra Finansów 263/2004
  • Licencjonowany   ekspert Funduszy unijnych Nr Certyfikatu 2/2007 nadany przez Radę Programową i Naukową Europejskiego Stowarzyszenia Konsultantów i Ekspertów,
  • Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach  kierowniczych  w administracji rządowej, bogate doświadczenie w obszarze środków pomocowych , audytu i finansów, szacowania, analizowania i zarządzania ryzykiem  zdobyte także  z odbytych  wyjazdów studyjnych do państw unijnych.    
  • W ciągu ostatnich czterech lat zrealizowała  około kilkuset szkoleń dla bardzo wielu jednostek z całego kraju w tym: Ministerstw Gospodarki, infrastruktury MEN, Urzędów Centralnych,  Urzędów Marszałkowskich Wielkopolskiego, Dolnośląskiego i Wojewódzkich oraz Urzędów Pracy w województwach   mazurskim, pomorskim, dolnośląskim, łódzkim, ponadto w wielu jednostkach     samorządowych od szczebla       marszałkowskiego poprzez powiatowe i gminne  w tym   POKL i POIGU.
  • Realizowałam także  w starym i nowym okresie programowania szkolenia  zamknięte i otwarte dla kluczowych pracowników między innymi:  GUGIK- u, Instytutu  Paliw i Energii Odnawialnej, BGK, Krajowy Fundusz Inwestycyjny itd. oraz w następujących ministerstwach; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,   Ministerstwo  Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju  Regionalnego,  Ministerstwo   Gospodarki, MEN, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.    
  • Specjalista prawa unijnego dla administracji publicznej- Instytut Stosunków Międzynarodowych, Absolwentka UW Wydziału Zarządzania specjalność:  finanse, przedsiębiorczość  i rynek kapitałowy
  • Specjalista w zakresie rachunkowości oraz zasad ewidencjonowania wydatków poniesionych w związku   na realizację   projektów unijnych.
  • Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie audytu wewnętrznego.
  • Uczestniczyłam wielokrotnie  w realizowanych u Beneficjantów kontrolach, planowych  i końcowych. Byłam członkiem zespołu kontrolnego w ramach kompleksowej kontroli systemowej w Instytucjach uczestniczących w systemie kontroli i zarządzaniu projektami   w ramach kompetencji Instytucji  Pośredniczącej w okresie programowania 2004-2006.Pzreprowadziła wielu audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Np: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Geoportal i ASG EUPOS( 2 projekty            o łącznej   wartości 180 milionów złotych), Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w Jarocinie, Miasto Jarocin , Powiatowe Urzędy Pracy w Kole , Turku i Koninie.
  • Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogii i Administracji w Poznaniu/członek Senatu I kadencji/ oraz w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej /pełne uprawnienia pedagogiczne.
  • Nauczyciel akademicki, autor wielu prac i artykułów naukowych,   promotor i recenzent  wielu wyróżnionych  prac podyplomowych w tym wielu wyróżniony i nagrodzonych z zakresu audytu, finansów , zarzadzania  ryzykiem i długiem w Uniwersytecie Ekonomicznym W Poznaniu w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej , Wydziału Ekonomii w Poznaniu. 
  • 14 lat kierowała Zespołem Audytu Wewnętrznego /w randze Dyrektora na prawach Wydziału/w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w  Poznaniu
  • W 2009 roku odznaczona przez Prezydenta RP srebrną odznaką za szczególne osiągnięcia    zawodowe w Służbie Cywilnej na rzecz państwa.
  • Obecnie Pracownik administracji rządowej – Resort Obrony Narodowej